با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

 
 

گل عزیز است غنمیت شمریدش صحبت

لحظه تحویل سال 1392 خورشیدی در ایران

چهارشنبه : ساعت 14 و 31 دقیقه و 56 ثانیه

 

 

اندر دل من  مها ، دل افروز تویی

یاران  هستند  لیک  دلسوز  تویی

 شادند جهانیان به نوروز و به عید

عید من  و نوروز من  امروز تویی

 

 مهمترین مطالب این بخش    


 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ