با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

ادبیات عرفانی

.
 

 

مقدمه ای بر

 عرفان و تصوف و ادبیات عرفانی

 

مطالب این بخش در بیش یکصد و ده صفحه گرد آمده است. در این صفحات به بررسی اجمالی عرفان و تصوف پرداخته و مهمترین موضوعات مطرح در عرفان و تصوف را از نظر گذرانده ایم. مقدمات عرفان و تصوف، بررسی مهمترین کلید واژه های عرفان و تصوف، شرح احوالات و کرامات و مقامات برخی از معروف ترین عرفا و ارائه نمونه از برخی از شاخص ترین آثارعرفانی، مطالب این بخش را رقم زده است. برخی از مطالب این بخش، از اینترنت اخذ شده است. غث و سمین در اینگونه مطالب ملحوظ بوده و قطعا نیاز به ویرایش مجدد دارد. بر این نکته معترفیم و بی شک در هفته های آتی در صدد رفع نقایص خواهیم بود. نظرات و راهنمایی ها و مطالب ارسالی شما بر غنای این بخش خواهد افزود.

توجه : برخی از مقالات در چند صفحه ارائه شده است، بر این اساس پس از انتخاب هر مطلب، صفحات قبل و بعد از آن را حتما ببینید.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 83 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112

 


لینکستان ادبیات عرفانی


دفتر اول ، دوم و سوم مثنوی( کنیزک و پادشاه / طوطی و بقال / طوطی و بازرگان / شیر بی‌سر و دم / كشتی‌رانی مگس / خرس و اژدها / كَر و عیادت مریض / رومیان و چینیان / وحدت در عشق / خر برفت و خر برفت / زندانی و هیزم فروش / تشنه بر سر دیوار / موسی و چوپان / مست و محتسب / پیر و پزشك / موشی كه مهار شتر را می‌كشید / درخت بی مرگی / نزاع چهار نفر بر سر انگور / شغال در خُمّ رنگ / مرد لاف زن / فیل در تاریكی / معلم و كودكان / دقوقی / دزد دهل زن / رقص صوفی بر سفرة خالی / استر و اشتر / خواندن نامة عاشقانه در نزد معشوق / مسجد مهمان كش)

دفتر چهارم، پنجم و ششم مثنوی( درویش یكدست / خرگوش پیامبر ماه / زن بد كار و كفشدوز / تشنه صدای آب / شاهزاده و زن جادو / پرده نصیحتگو / مور و قلم / مرد گِلْْْْْْْْْْْْْ‌خوار / دزد و دستار فقیه / گوهر پنهان / روی درخت گلابی / دباغ در بازار عطر فروشان / اشك رایگان / پر زیبا دشمن طاووس / آهو در طویله خران / پوستین كهنه در دربار / روز با چراغ گرد شهر / لیلی و مجنون / گوشت و گربه / باغ خدا، دست خدا، چوب خدا / جزیرة سبز و گاو غمگین / دستگیریِ خرها / خواجة بخشنده و غلام وفادار / دزد بر سر چاه / عاشق گردو باز / پیرزن و آرایش صورت / خیاط دزد / خواب حلوا / شتر گاو و قوچ و یك دسته علف / صیاد سبزپوش / دوستی موش و قورباغه)

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ