با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

 

.
 

 

 

آهنگی برگزیده از مسعود بختیاری

 

همه مندیر بهارون و

مو مندير تونم

تو بهارم چي گُلا سُهر بهارونه بيو

 تو چي كوگون بهاري به هوا لونه بيو

 زنده مُ با بيدنتم تي به ره ديدنتم

 تو وا با عيد و بهار بيو و شادي بيار

 جا نيگرم ايچو كه نيدي با تو چه قراري دارم

 دست تو ار منه دست مُ بو با تو چه بهاري دارم

 منه تاريكي روزام تو چي افتو بِدِرَو

 دي نِهِنگ كه بيوهه ار نبره بختم خو

 تو وا با عيد و بهار بيو و شادي بيار

 جا نيگرم ايچو كه نيدي با تو چه قراري دارم

 دست تو ار منه دست مُ بو با تو چه بهاري دارم

 همه مندير بهرون و مو مندير تونم

 نترم بي تو يه دم زندهينه سر بكنم

 ار كه به مو سر نزني تش به سر و پا نَوَني

 تو وا با عيد و بهار بيو و شادي بيار

 جا نيگرم ايچو كه نيدي با تو چه قراري دارم

 دست تو ار منه دست مُ بو با تو چه بهاري دارم

چند آهنگ و ترانه معروف از زنده یاد مسعود بختیاری را از

اینجا ، اینجا ، اینجا، اینجا

بشنوید.

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ