با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

 

.
 

 

 

آهنگی برگزیده از مسعود بختیاری

 

می نا بنوش

(روسری بنفش)

 چه خُوِوه مال بار كُنه ، يارت وابات بُو
كُميت چال ، زين مخملي ،  به زيرِ پات بُو
چه خُووه  مال بار وَنه ،  به دشتِ شيمبار
 دستِ گل، مِن دستُم بُو، چي پار و پيرار
عزيزم مَي نا بَنوش ، دستمالِ هفت رنگ
 چي تيات پيدا نَدا، به ايلِ چالنگ
 وَيدُم بي كه بينُمِت ، ديدُم نَبيدِت
 خاطرُم جا نَگِرهد ،كَندم ز دينت
مُو اِوَيدُم كَده رَه، ري كِردُم آپُشت
غمِ خُم كَم سيم نَبي، سَعديت مُو نِه كُشت
 عاشقم ديوونه يُم، بياين بكُشينم
بُوَندينُم كَده گُل، هيج مَگُوشينُم

 

چند آهنگ و ترانه معروف از زنده یاد مسعود بختیاری را از

اینجا ، اینجا ، اینجا ، اینجا

بشنوید.

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ