با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

ادبیات معاصر


 

 سیمین بهبهانی

بانوی غزل ایران

 

برگزیده ای از اشعار:



با انتخاب لینک های زیر، نزدیک به 170 شعر از زیباترین اشعار سیمین بهبهانی در اختیار شما خواهد بود. در هفته های آتی بازهم به این مجموعه خواهیم افزود:

 


 



 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ