با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

ترجمه شعر جهان

.
 

 

شعری از ویلیام بلیک

William Blake

با ترجمه ی مستانه پور مقدم


Love's Secret

Never seek to tell thy love,
Love that never told can be;
For the gentle wind doth move
Silently, invisibly.

I told my love, I told my love,
I told her all my heart,
Trembling, cold, in ghastly fears.
Ah! she did depart!

Soon after she was gone from me,
A traveller came by,
Silently, invisibly:
He took her with a sigh.


 راز عشق    
هرگز از عشق خود سخن مگو
بگذار نهان باشد
تا جریان یابد
چونان نسیمی که می وزد آرام و خاموش.

من اما از عشق  سخن گفتم، از عشق خویش سخن گفتم
تمامی عشقم را به او گفتم
هراسان
لرزان
در وحشتی نا گفتنی
افسوس ! رهایم کرد!
 
اندکی بعد
مسافری از راه رسید
آرام و خاموش
او را با آهی برد با خود


  • با سپاس از بانوی گرامی مستانه پور مقدم که متن و ترجمه این شعر را در اختیار ما قرار دادند. ترجمه های دیگری  از این مترجم را از اینجا، اینجا و اینجا  بخوانید.

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ