با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

 
 

آیا می دانید چرا نام سارا شعر را برای این سایت برگزیده ایم؟

سارا در زبان و ادب فارسی در معنی پاک، ناب و خالص بکار رفته است. سارا شعر با این تعبیر به زعم ما شعری ناب و کلامی بی غل و غش را فرایاد می آورد. سارا همچنین در فرهنگ عامیانه نمادی از صداقت، نجابت و وفاداری است. داستان سارای در فرهنگ عامیانه آذری زبانزد است. در ضمن غزل سارای مرا از اینجا بخوانید.

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ