با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

ترجمه شعر جهان


 

شعری از لنگستن هیوز

Langston Hughes


ترجمه : محمد حسین بهرامیان


  Dream Deferred 


  What happens to a dream deferred ?
  Does it dry up
  Like a raisin in the sun?

  Or fester like a sore ?
  And then run ?

  Does it stink like rotten meat ?
  Or crust and sugar over -
  like a syrupy sweet ?

  Maybe it just sags
  like a heavy load.
  Or does it explode ? 
 

رویای معوق

چه روی خواهد داد رویای به تاخیر افتاده را؟
آیا خشک خواهد شد مانند مویز های زیر افتاب ؟
آیا خواهد چرکید چونان زخمی پر از خوناب؟
آیا خواهد گندید همچون گوشتی فاسد؟
آیا قندک خواهد زد مانند شربتی شیرین؟
آیا ممکن است که فرو افتد چون باری سنگین
و آیا متلاشی خواهد شد؟


لینک مربوط به موضوع:
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ