با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

 
 

یادنامه

 جوآن چاندوز بائز

Joan Chondoz Baez

لینک های مربوطه:

بیوگرافی جوآن بائز به زبان انگلیسی

سالشمار زندگی جوآن بائز به فارسی

تصاویری از جوان بائز

ترجمه اشعاری از جوآن بائز

تصاویری از معروفترین آثار جوآن بائز

آهنگ هایی از جوآن بائز را بشنوید

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ