با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

آموزش زبان انگلیسی

.
 

ترجمه دایلوگ های موجود در فیلم های آمریکایی1- He makes you laughf your head off.

از خنده روده برت می كند

لغات:

laugh your head off: informal to laugh very loudly

 با صدای بلند خندیدن

 


 

2- The bastards have us cornered.

نامردها (پدر سوخته ها) ما رو توی منگنه گذاشتند.

 


 

3- I donít mean to sound ungreatful, but Ö

منظورم این نیست كه از زحمات شما قدردانی نكنم ولی ....

توضیحات:

یعنی منظورم از بیان این مسئله عدم قدرشناسی من از زحمات شما نیست ولی ...

به یك مثال دیگر در این رابطه توجه فرمائید:

I donít mean it like it sounds.

اینطور كه فكر می كنی (به نظر می آید ) نیست . منظوری ندارم

 


 

3- What has drawn you to this?

چه چیزی شما را درگیر این جریان كرده؟

 


 

4- I am terribly sorry, but that has nothing to do whit me.

خیلی متاسفم ولی من هیچ دخالتی نداشتم.

به مثالی دیگر در این رابطه دقت كنید:

What happened to your brother has nothing to do whit me.

اتفاقی كه برای برادرتان افتاد به من هیچ ارتباطی ندارد (من دخالت نداشتم).

 


 

5- Donít brown nose.

چاپلوسی نكن (تملق نكن).

لغات:

Brown-nose: verb informal to try to make someone in authority like you by being very nice to them - used in order to show disapproval  تملق كردن

توضیحات:

مترادف غیر رسمی تر آن عبارت جمله ذیل می باشد:

Donít be an apple polisher.

 


 

6- Iíll be damned.

باورم نمیشه.

توضیحات:

این عبارت معمولا در زمان دیدن چیزی بكار می رود كه برای شما بسیار تعجب آور و ناباورانه می باشد.

 


 

7- What gotten into you?

چی شده؟

توضیحات:

این عبارت به عنوان اعتراض از مرتكب شدن یك عمل غیر منطقی كه از فرد انتظار نمیرفته است بكار برده می شود به چند مثال دیگر توجه كنید:

What is eating you?

از چی ناراحتی؟

Whit is in you?

چته؟ ناراحتیت (دردت) چیه؟


 

8- You are hopeless. I wash my hands of you.

تو آمدم ناامیدی هستی (نمیشه روت حساب كرد) من كه دیگه با تو كاری ندارم.

 


 

9- Do you want it refill?

میل دارید دوباره برایتان (پرش) كنم

 


 

10- The position has been filled.

ببخشید یك نفر استخدام شد. (دیگه جای خالی برای شما نداریم )

 


 

11- I have my job on the line. (my job is on the line).

شغلم در خطر است .

توضیحات:

در هنگام بحث درباره موضوعی خاص با بیان عبارت فوق این مسئله را تاكید میكنید كه ممكن است در این ارتباط شغلتان را از دست بدهید.

 


 

12- Let me get this off my chest.

بذار دلم را (عقده دلمو) برایت باز كنم.

 


 

13- I want you to turn in the man who did it to the police.

.از شما می خواهم اون مردی كه این كار را انجام داده به پلیس معرفی كنید

لغات:

turn somebody in : to tell the police who or where a criminal is

 به پلیس معرفی كردن

توضیحات:

به دو مثال دیگر توجه كنید:

 Jhonís wife finally turned him in.

زن جان بالاخره اونو به پلیس معرفی كرد.

I donít want to turn your ass in , Donít concern.

ناراحت نباش تصمیم ندارم تن لشتو به پلیس معرفی كنم.

 


 

14- I have been trying to get him all day.

از صبح تا حالا دام دنبالش می گردم.

 


 

15- Donít play that whit me.

با من یكی فیلم بازی نكن (سر منو گول نزن)

توضیحات:

به چند مترادف دیگر توجه كنید:

Donít give me that song and dance.

Donít make a fool of me.

 


 

16- I want to press charges.

من می خوام شكایت كنم.

 

توضیحات:

معمولا این عبارت در مراكز قانونی (اداره پلیس یا دادگستری) جهت اعلان شكایت از شخص یا سازمانی مطرح می شود.

 


 

17- your behavior is quite out of line. Thatís the end. Shape up , or ship out.

رفتارت دیگر قابل تحمل نیست (از حد خودت خارج شدی) دیگه تمام شد یا خودت را درست كن یا از اینجا برو بیرون.

 


 

18- Behave yourself; I have a reputation to protect.

مواظب رفتارت باش. من اینجا آبرو دارم.

لغات:

Reputation: the opinion that people have about someone or something because of what has happened in the past آبرو اعتبار

 


 

19- Stop picking on me.

اینقدر سر به سرم نذار.

لغات:

pick on somebody/something: to behave in an unfair way to someone, for example by blaming them or criticizing them unfairly

 سر به سر گذاشتن طعنه زدن انتقاد بیجا كردن

 


 

20- I think he made one jump to much.

فكر میكنم خیلی بلند پروازی كرد.

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ