با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

آموزش زبان انگلیسی

.
 

مطالعه اخبار در مطبوعات

اگر میخواهید در زمینه مطبوعاتی و لغاتی که با تافل ارتباط نزدیک دارند فعالیت کنید بهترین راه مطالعه اخباری است که در سایت نیویورک تایمز منتشر میشود اخبار این سایت غالبا پرلغت و با ادبیات روز و مدرن نوشته میشنود.

نوشته امروز را به ترجمه یکی از این اخبار اختصاص میدهم.

 

By STEVEN ERLANGER

Published: September 14, 2006

 

Zidan Abu Reziq preparing dinner by candlelight and flashlight for his family in the Gaza Strip because of a lack of electricity, a recurrent problem.

زیدان ابو رزیق در نوار غزه بدلیل کمبود الکتریسته که مشکلی است که هر بار اتفاق میافتد با استفاده از نور شمع و چراغ قوه مشغول تهیه شام برای خانواده اش می باشد.

لغات:

1- recurrent: happening or appearing several times

تکراری مکرر متواتر عود کننده

 

KHAN YUNIS, Gaza Strip, Sept. 12 — For the last week, Zidan Abu Reziq has been sleeping outside, next to his plantings on a small square of sand he expropriated.

خان یونس نوار غزه دوازدهم سپتامبر - در هفته اخیر زیدان ابو رزیق در خارج از خانه خوابیده است کنار سبزه زار خویش روی مربعی کوچک از خاک که از او مصادره شده است (از تملک او بیرون آورده شده است)

لغات:

Expropriate: if a government or someone in authority expropriates your private property, they take it away for public use.

 مصادره کردن سلب مالیکت کردن از تصرف محروم کردن

The Abu Reziqs, like many of the large, destitute refugee families in this shrapneled, tumbledown slum, need to plant to eat.

خاندان ابو رزیق مانند بسیاری از خانواده های مهاجر پر جمعیت و تهیدست در این محله (فقیر نشین) پر ترکش و قدیمی احتیاج دارند که برای خوردن کشت و زرع کنند.

لغات:

1- destitute: having no money, no food, no home etc

 مفلس نیازمند بینوا

2- refugee: someone who has been forced to leave their country, especially during a war, or for political or religious reasons

 مهاجر فراری پناهنده آواره

3- shrapnel: small pieces of metal from a bomb, bullet etc that are scattered when it explodes

 ترکش

shrapneled :

 ترکش خورده

4- tumbledown: a tumbledown building is old and beginning to fall down

قدیمی و زهوار در رفته - نیمه ویران

5- slum: a house or an area of a city that is in very bad condition, where very poor people live

 منطقه فقیر نشین حلبی آباد پائین شهر

 They took the land and planted it with vegetables, an investment of about $50, most of the money that the United Nations Relief and Works Agency gave them to buy school uniforms for the children.

آنها - اهالی غزه - زمینها را در اختیار گرفتند و در آن سبزیجات کاشتند یک سرمایه گذاری حدودا 50 دلاری که اکثرا از پولی است که آژانس کار و رفاه سازمان ملل برای خرید لباس مدرسه ای اونیفورم کودکان به ایشان پرداخت کرده بود.

                                                                 لغات:                                 

 United Nations Relief and Works Agency

 آژانس کار و رفاه سازمان ملل

 

Zidan’s wife, Tamam, admits her 51-year-old husband sleeps with his plants because he needs to protect their investment in the lawless chaos of Gaza, where his own small theft of land, 20 square yards that belongs to the government, is dwarfed by the huge expropriations by gangs and families and militia groups that have taken over much of the best land left behind when the Israelis pulled out their settlers a year ago.

 

"تمام" زوجه زیدان اذعان می کند که شوهر 51 ساله اش با  کشت و زرع خود میخوابد (و بیدار میشود) برای اینکه او نیاز دارد که از این مبلغ سرمایه گذاری شده در آن مکان بی قانون و پر هرج و مرج غزه محافظت کند مکانی که زمین کوچک و دزدی شده او که 20 یارد مکعب است و مال دولت است در مقابل زمینهای پهناوری که توسط گروههای اراذل و اوباش خانواده ها و نیروهای شبه نظامی از ایشان به زور گرفته شده است کوچک به نظر می آید افرادی که وقتی ارتش اسرائیل مهاجرین آن منطقه را در سال قبل بیرون راند بسیاری از بهترین آن زمینها را که بعد از ایشان به جا مانده بود تصاحب کرده اند.

لغات:

1- Chaos: a situation in which everything is happening in a confused way and nothing.

 هرج و مرج - آشفتگی

2- Dwarf: to be so big that other things are made to seem very small.

 کوتاه جلوه دادن کوتوله شدن.

3- Militia: a group of people trained as soldiers, who are not part of the permanent army.

 نیروی شبه نظامی نیروی بسیجی نیروی مقاومت ملی

 

It is difficult to exaggerate the economic collapse of Gaza, with the Palestinian Authority cut off from funds by Israel, the United States and the European Union after Hamas won the legislative elections on Jan. 25.

بسیار سخت است که بتوان فروپاشی اقتصادی غزه را به خوبی توصیف کرد و اینکه تسلط مقامات فلسطینیان بر سرمایه هایشان توسط اسرائیل قطع شده است ایالت متحده و اتحادیه اروپا در 25 ژوئن بعد از قضیه حماس در انتخابات پارلمانی به پیروزی رسیدند.

لغات:

1- exaggerate: to make something seem better, larger, worse etc than it really is.

بزرگ جلوه دادن - اغراق کردن - مبالغه کردن

 

Since then, the authority has paid most of its 73,000 employees here, nearly 40 percent of Gaza’s work force, only 1.5 months’ salary, resulting in a severe economic depression and growing signs of malnutrition, especially among the poorest children.

 

از آن تاریخ به بعد مقامات فلسطینی از میان 73 هزار کارمندشان در غزه هزینه اکثرشان را پرداخت کرده اند این تعداد که 40 درصد از نیروی کارگری غزه را تشکیل می دهد آنهم با مبلغی که فقط به مقدار یک ماه و نیم می باشد موجب افت شدید اقتصادی و رشد علامت سوء تغذیه شده است مخصوصا در میان کودکان فقیرتر.

لغات:

1- malnutrition: when someone becomes ill or weak because they have not eaten enough good food.

  سوء تغذیه - تغذیه ناقص

 

Few here are using the United Nations grants for school. The Abu Reziqs are carefully investing the rest of their relief money.

تعداد کمی از اینها برای تحصیل از بورسیه سازمان ملل متحده استفاده میکنند. خاندان ابو رزیق با دقت پول اعانه اشان را به کار می اندازند.

لغات:

1- Grant:

 در اینجا به معنی بورسیه است

 

More than $20 went straight to the local grocer, Tamam said, as a down payment on the credit extended to the family, which still owes more than $200.

"تمام" به عنوان خریداری که از کارت اعتباری ای که برای کل اعضاء خانواده میباشد به شکل نسیه خریداری می کند و الان بیش از 200 دلار پول دارد میگوید: بیش از 20 دلار مستقیما صرف بقالی محل شده است.

لغات:

down payment: a small payment for something you are buying, when you will pay the rest later.

 خرید به صورت نسیه - خرید اقساطی

 

About $11 went to buy the ingredients, including two chickens, for the couscous dish that Tamam and her daughter, Fatma, 29, are making early this morning, kneading relief agency flour in big aluminum bowls, pouring in relief agency oil, rubbing the flour over a screen to get the right consistency.

 

حدود 11 دلار صرف خرید چند نوع کالا شده است نظیر دو عدد مرغ برای تهیه نوعی غذا که "تمام" و دختر 29 ساله اش فاطمه از اول صبح مشغول درست کردنش هستند آردی که از طرف سازمان امدادرسانی است و در یک ظرف بزرگ آلومینیومی میباشد ورز می دهند و  در روغنی که از طرف  سازمان امداد است ریخته و آرد را روی غربالی (الک) میسایند تا به استحکام لازم برسد.

لغات:

1- couscous: a type of North African food made of crushed wheat.

 نوعی غذا که غالبا در آفریقای شمالی درست میشود.

2- consistency: the quality of always being the same, doing things in the same way, having the same standards etc.

 استحکام - انسجام - ثبات

 

The result will serve 15 people, Tamam said. “We want to feed the people who helped us with the land,” she said, and some of their neighbors, even worse off than they.

 "تمام" میگوید: با این غذا 15 نفر را میتوان سرویس دهی کرد. او گفت: ما میخواهیم به افرادی که از طریق زمینهایشان به ما کمک کردند غذا بدهیم و همچنین به تعدادی از همسایگانشان که حتی وضعیتشان از آنها هم بدتر است.

لغات:

1- worse off than: if you are worse off, you have less money or in a worse situation.

 بی پول تر - در وضعیت بدتر

 

Gaza’s situation has worsened since Palestinian gunmen, including those from Hamas, killed two Israeli soldiers and captured a third on June 25.

وضعیت غزه از زمانی که تفنگداران فلسطینی که دو نفرشان از طرف حماس بودند در 25 ژوئن دو سرباز اسرائیلی را کشتند و یکی را به اسارت گرفتند بدتر شده است.

لغات:

1- gunman: a criminal who uses a gun.

 تفنگدار مجرم - تروریست - تفنگدار آدمکش

 

Israel reinvaded Gaza, and has since killed more than 240 Palestinians, many of them in gun battles.

اسرائیل دوباره به غزه حمله کرد و از آن تاریخ به بعد بیش از 240 فلسطینی را کشته است که بیشتر آنها در پیکار با اسلحه کشته شده اند.

 

An Israeli airstrike on Gaza’s only electrical power plant means that most Gazans now get only 7 to 12 hours a day of electricity, at unpredictable hours, with running water largely dependent on electric pumps.

یک حمله هوائی اسرائیلیها به تنها کارخانه برق غزه این نتیجه را در بر دارد که اکثر اهالی  غزه در حال حاضر به در طول روز فقط 7 تا 12 ساعت برق دارند - و معلوم نیست در آینده به چند ساعت میرسد - و در خیلی از موارد برای استفاده از آب به پمپهای برقی وابسته اند. (احتیاج دارند)

 

Jan Egeland, the United Nations under secretary for humanitarian affairs, said that Gaza was “a ticking time bomb.”

"جان ایجلند" معاون وزیر در مورد مسائل انسان دوستانه در سازمان ملل متحد میگوید: وضعیت غزه مانند یک بمب ساعتی بود.

لغات:

1- under secretary: a very important official in a US government department who is one position in rank below the secretary

معاون وزیر

 

 The United Nations Conference on Trade and Development warned Tuesday that the economy could shrink next year to the level of 15 years ago, and unemployment could rise to over 50 percent.

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در روز سه شنبه هشدار داد که اقتصاد غزه در سال آینده به سطح 15 سال قبل در غزه میرسد. و بیکاری ممکن است به مزر 50 درصد برسد.

لغات:

1- Shrink: to become or to make something smaller in amount, size, or value

عقب کشیدن - پس رفتن

 

The World Bank expects gross domestic product to decline by 27 percent this year.

بانک جهانی در مورد محصولات ناخالص داخلی انتظار دارد که 27 درصد کاهش داشته باشد.

لغات:

1- gross: a gross sum of money is the total amount before any tax or costs have been taken away

ناخالص - محصول ناخالص

2- domestic: relating to or happening in one particular country and not involving any other countries.

داخلی - مربوط به داخل کشور

 

These pressures have forced Hamas to agree to a proposal by the Palestinian president, Mahmoud Abbas, for a national unity government, led by the Hamas prime minister, Ismail Haniya, which could allow Israel and the West to resume transferring funds and aid.

 

این فشارها حماس را مجبور کرد که تا با طرح پیشنهادی رئیس جمهور فلسطین "محمود عباس" در مورد دولت متحد ملی که توسط نخست وزیر حماس "اسماعیل هانیا" رهبری می شد موافقت کند که بر این اساس میتواند به اسرائیل و غربیها اجازه دهد که نقل و انتقال سرمایه ها و کمکها را - از طریق نوار غزه - از سر بگیرند.

لغات:

1- Proposal: a plan or suggestion which is made formally to an official person or group, or the act of making it.

پیشنهاد _ طرح پیشنهادی

 

The Abu Reziqs are hopeful, like many Palestinians, that a new government will be better, but they are reluctant to blame Hamas, which, Zidan said, “was never given a chance to succeed.”

خانواده ابو رزیق مانند بسیاری از فلسطینی ها امیدوارند که دولت جدید ممکن است بهتر باشد ولی آنها اکراه دارند که حماس را سرزنش کنند که "زیدان" می گوید: برا ی موفق شدن شانسی به او داده نشده بود.

 

Still, it is unclear whether the new government, when there is one, will be seen to meet Western demands that it recognize Israel, forswear violence and accept previous Israeli-Palestinian agreements.

هنوز روشن نیست که دولت جدید - البته وقتی که تشکیل شود - آیا ممکن است مطابق خواسته های غربی ها عمل کند که اسرائیل را به رسمیت می شناسند و از خشونت دوری کند و قراردادهای قبلی اسرائیلی فلسطینی را قبول کند.

                                                                 لغات:

1- Forswear: to stop doing something or promise that you will stop doing something

از انجام کاری کار کشیدن - قول به ترک کاری دادن

 

Hamas promised security in its victorious election campaign. But it has failed at that, said Hamdi Shaqqura of the Palestinian Center for Human Rights.

"حمید شکورا" عضو یک مرکز فلسطینی حقوق بشر گفت: حماس در فعالیت انتخاباتی موفقانه خود با اطمینان قول داد - که موارد فوق انجام شود - ولی با شکست مواجه شده است.

لغات:

1- Security: state of being secure

اطمینان - خاطر جمعی - آسایش خاطر

 

“There is security chaos and no respect for law,” he said, and a prime reason is the involvement of the police and security forces, many of them from Fatah, in the lawlessness, and the constant clashes with militia and gunmen affiliated with Hamas.

او گفت: در این مورد هرج و مرج امنیتی وجود دارد و احترامی به قانونی گذاشته نمی شود. و علت اصلی آن دخالت پلیس و نیروهای امنیتی  که بسیاری از آنها از "فتح" - گروه سیاسی فلسطینی - میباشند با شبه نظامیان و ترویستهائی است که با حماس در ارتباطند می باشد آن هم در محیطی بی قانون همراه با درگیریهائ دائم.

لغات:

 clash: a short fight between two armies or groups

درگیری - اختلاف

affiliated: an organization, club etc that is a member of a larger group or organization, or is closely connected with it:

عضو وابسته به - گروه مربوط به

 

“People who are supposed to protect the law are the people who break it,” he said, “and no one is brought to justice.”

او گفت: آنهائی که انتظار می رود از قانون حمایت کنند کسانی هستند که خود قانون شکن میباشند و هیچ یک از آنها هم به محاکمه کشیده نمیشوند.

 

For this chaos, he said, “I must blame the Palestinian Authority,” not Israel.

Tamam, 49, recalls a near riot here when cooking gas was in short supply and there was a delivery of canisters. The police were called, she said.

او گفت: برای این هرج و مرج باید مسئولین فلسطینی را مقصر بدانم نه اسرائیل را. "تمام" 49 ساله خاطره ای از یک شورش و آشوب را به تازگی رخ داده به یاد میآورد هنگامی که در غزه گازی که برای آشپزی استفاده میشد خیلی کم بود و فقط یک محموله از کپسول وجود داشت. او گفت که به پلیس خبر داده شد.

لغات:

1- riot: a situation in which a large crowd of people are behaving in a violent and uncontrolled way, especially when they are protesting about something.

آشوب - شورش

2- canister: a metal container for keeping something in like  tea, petrol, gas, etc

کپسول - قوطی حلبی یا آهنی

 

“They took canisters for themselves and then left,” she said, shrugging.

"تمام" در حالیکه - از روی تعجب - شانه هایش را بالا انداخته بود گفت: آنها کپسولها را برای خودشان برداشتند و رفتند

لغات:

1- shrug: to raise and then lower your shoulders in order to show that you do not know something or do not care about something.

به علامت عدم درک چیزی شانه ها را بالا انداختن

Zidan used to work in the nearby Israeli settlement of Neve Dekalim. But after the outbreak of the second intifada in 2000, he was not allowed to enter the settlement. Now, Zidan is lucky to get three days a month of casual construction work.

"زیدان" عادت داشت که در زیستگاه اسرائیلی "نو دکالیم" که در این حوالی است کار کند ولی بعد از وقوع ناگهانی انتفاضه دوم در سال 2000 دیگر به او اجازه ورود در آن محل داده نشد. در حال حاضر بخت با "زیدان" یار بوده که او فقط سه روز از ماه را به شکل موقت در کارهای ساختمانی مشغول به کار باشد.

لغات:

1- casual: employed as a temporary worker or working for only a short period of time.

کارموقت - استخدام موقت

 

His son Muhammad is a Palestinian Authority who is supposed to make $340 a month, but who has been paid only $500 since Feb. 1. Now, Fatma says, “he spends little time at home, because he hasn’t a shekel in his pocket, and he’s ashamed.”

پسرش محمد یکی از مسئولین فلسطینی است که علی القاعده باید 340 دلار در ماه درآمد داشته باشد ولی از اول فوریه تا بحال فقط 500 دلار به او داده شده است "فاتما" میگوید او زمان کمی را در خانه به سر میبرد چرا که او پولی در جیب ندارد و خجالت زده است.

لغات:

1- Shekel: the standard unit of money in Israel.

 پول رائج اسرائیل

 

The small welfare check Fatma, a divorced mother, used to get has stopped coming, and the women’s group for which she used to do embroidery has collapsed with the death of its leader.

مبلغ اندکی که "فاتما" - یک مادر مطلقه - سابقا به صورت چک از طرف امور خیریه میگرفت متوقف شده است و گروهی زنانه که او در آن گروه به کار گلدوزی میپرداخت با مرگ سرگروهشان دیگر از بین رفته است.

لغات:

1- welfare : American English money that is paid by the government in the US to people who are very poor or unemployed.

مساعده ای که از طرف دولت به مستضعفین پرداخت میشود _ اعانه

2- Check: the American spelling of cheque

چک - که در آمریکا به این صورت نوشته میشود.

3- Embroidery: a pattern sewn onto cloth, or cloth with patterns sewn onto it.

قلابدوزی _ گلدوزی _ سوزن دوزی

 

The United Nations is now helping to feed 830,000 people in Gaza, an increase of 100,000 since March, but to receive the relief agency’s aid they have to be classified as refugees, who make up 70 percent of Gaza’s 1.4 million people.

در حال حاضر سازمان ملل مشغول تهیه ساختن مواذ غذائی برای 830000 نفر در غزه است که از ماه مارس تا الان 100000 هزار نفر را به لیست خود اضافه کرده است ولی این افراد برای اینکه از مساعده سازمان امداد بهره مند شوند ابتدا باید به عنوان پناهنده رده بندی شوند که چیزی حدود 70 درصد از جمعیت یک میلیون و چهارصد هزار نفری مردم غزه را در بر میگیرد.

لغات:

1- make up: to combine together to form something.

تشکیل دادن _ مجازا به معنی در بر گرفتن

 

The increase is largely refugees who work for the government and did not need assistance before.

این اضافه شده ها اغلب پناهندگانی هستند که برای دولت کار میکنند و سابقا احتیاجی به کمک نداشتند.

 

“We have a complete deterioration of the economic situation in Gaza,” said Kirstie Campbell of the agency “People can’t afford the basic things.”

"کریستی کامپل" یکی از اعضاء سازمان رفاه گفت: ما در غزه از لحاظ وضعیت اقتصادی کاملا در حال زوال هستیم مردم حتی نمی توانند چیزهای اولیه خود را بخرند.

لغات:

1- deteriorate: to become worse.

بدتر شدن _ وخیم شدن _ رو به زوال و انحطاط نهادن

 

In northern Gaza, in Beit Lahiya, where Israeli troops fought Palestinian gunmen during July, Atemad Abu Leilah, 33, lives in a hovel with her 11 children and her handicapped husband. He used to get $68 a month from the welfare ministry, but has received nothing for four months, she said.

در "بیت لحیا" قسمت شمالی غزه جائی که ماه جولای نیروهای اسرائیلی با تفنگداران فلسطینی درگیر شدند "عاتماد ابو لیلا" که 33 سال دارد با دختر 11 ساله و شوهر معلول خود در یک آلونک زندگی میکند. و به گفته او سابقا ماهیانه 68 دلار از ناحیه وزارتخانه امور خیریه دریافت میکرد ولی به مدت چهار ماه است که چیزی دریافت نکرده است.

لغات:

1- Handicapped: if someone is handicapped, a part of their body or their mind has been permanently injured or damaged.

کسی که از لحاظ بدنی یا عقلی دچار نقص شده است _ معلول _ مفلوج

 

She is a not a refugee, so is ineligible for refugee aid and like many here, gets by on casual work and the charity of neighbors.

او پناهنده نیست از این رو مانند بسیاری از افراد مشمول اعانه پناهندگان نیست. او از طریق کار موقت و انفاق از ناحیه همسایه هایش امرار معاش میکند.

لغات:

1- ineligible: not allowed to have or do something because of a law or rule.

فاقد صلاحیت _ غیر مشمول

2- get by on: to have enough money to buy the things you need, but no more.

روزگار گذراندن _  قوت لا یموت داشتن

 

She taps into wires in the street to take electricity illegally.

او برای استفاده از برق به شکلی غیر قانونی از سیمهای برقی که در خیابان است استفاده میکند.

لغات:

1- tap into: to use or take what is needed from something such as an energy supply or an amount of money.

از منبعی استفاده کردن _ بهره برداری کردن

 

Nearby, stalls sell flour and sunflower oil given as aid by the refugee agency, most of it earmarked as gifts of the European Union and the United States, and labeled “not for sale.” Iyad Baaker, who works at one stall, said that people needed cash, so sold the aid.

در همین نواحی دکه ها آرد و روغن آفتاب گردانی که به عنوان اعانه از طرف سازمان پناهندگان داده میشود را میفروشند . بسیاری از این کالاها به عنوان هدیه ای از طرف اتحادیه اروپا و ایالت متحده کنار گذاشته شده است و برچسبی دارد که در آن نوشته : فرخته نشود. "ایاد باکر" یکی از افرادی که در یکی از این دکه ها کار میکند میگوید: مردم پول احتیاج دارند بنابراین این اعانه ها را میفروشند.

لغات:

1- earmark: to decide that something will be used for a particular purpose or have something done to it in the future.

پول و غیره را کنار گذاشتن برای _ اختصاص دادن به _ در نظر گرفتن برای

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ