با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

ترجمه شعر جهان

.
 ويليام‌ كارلوس‌ ويليامز


چرخ‌ دستي‌ قرمز

چه‌ بسيار وابسته‌ است‌
به‌ اين‌ چرخ‌دستي‌ قرمز
كه‌ با آب‌ باران‌ جلا يافته‌ است‌
كنار اين‌ جوجه‌هاي‌ سپيد


William carlos Williams

The red wheelbarrow
So mach depends
Upon
A red wheel
Baroow
ed with rainzGla
Water
Beside the white
Chickens
 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ