با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

ترجمه شعر جهان

.
 

 

ورنر آسپنسترم

 

Werner Aspenstrom

 

ورنر آسپنسترم  به سال 1918 در سوئد به دنیا آمد. در میان شاعران دهه ی چهل ، ویژگیهای ورنر او را از دیگر شاعران این دهه تفکیک پذیر کرده بود. شعر او چون الماس ، شفاف و بُرنده ، عمیق و ساده و در عین حال مؤجز است . او همزمان بی هیچ اختیار و انتخابی ، از تکنیک های شعر کلاسیک و مدرن استفاده می بَرَد ؛ و هم چنین آمیزش ِ امپرسیونیزمی طبیعی با طنز و تمسخری تاریخی . 

 

 

 

به خوانش نفرینی    نبی نالید :

ویران شوی تو ای ولایت !

                                 ای ونیز !

 

این شد     طی ی سه  روز

                       ونیز رمبید  .

 

خورشید در حجاب ِ تبی سخت

  پیچید  

و خشمی غُرّان   به باد ِ اقلیمی

 

توفان ِ ابر و لجن

پل ها را فرو ریخت

و شهر

چونان توری پاره پاره

 پاشید

ازدحام جزایری ویران

روی ماندابی عَفّن

 

اضمحلال و

  قرچّ و قورچّ تیرک دیر

اضمحلال و 

             نق و نوق ِ ناقوس کلیسا

باروهای کاخ و ایوان  

چونان خم ِ بادبان     در باد

                   طبله گرفتند

 

  شیشه گران

نی های باد وزی ی  ورز ِ ابریق و انبیق را

سمت افق خماندند

و زرگران محتاط

         انگشتران خود را زینت بخشیدند

و مرجان های سرخ پری ی دریایی

تحفه ی مشتریان سواحل شد

 

گله هایی از  کوسه

به آوایی زیر و غمین خواندند

کبوتر

همپای مرغابیان درشت دریایی

و چهار اسب کهر

همپای گوزن ها   سفر کردند  

 

 

طبال ها

در زیر بار جسدها

نوبه زدند

جنگی صحرایی  به خود می کوفت

تا  هول خود را

به آواهایی مقطّع بپوشاند

و عشق و عهد

در پشت باغ هاگم شد

 

ابدیتی بی سرنشین

در تابوتی از سنگ

مرگی ی وحشتناک

فواره ای به افسردگی ی زمستان

 حالا ، تنها

        زوال زنده  مانده است  

سرابی شقّ و رقّ

درنفرین های نبی ای مُکلّف

 

ترجمه :احمد سینا  ( مومنی )

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ