با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

ترجمه شعر جهان

.
 ‌پنسيلوانيا رابرت‌ فرانسيس‌

سگ‌ تازي‌
پرسش‌ بر انگيز است‌ رفتارِ سگ‌ تازي‌
مي‌ جهد كه‌ پاره‌ پاره‌ ام‌ كند
يا دوستم‌ گردد
اصلاً نمي‌ فهمم‌ كه‌ قصدش‌ چيست.
يا با زبان‌ و يا به‌ دندان‌
به‌ سمت‌ دست‌ هاي‌ خالي‌ من‌ خيز بر مي‌ دارد
اينجاست‌
كه‌ مي‌ ايستم‌
تا كه‌
چه‌ پيش‌ آيد.

Robert Francis
The hound
Life the hound
Equivocal
Comes at the bound
Either to rend me
Or to be friend me.
I cannot tell
The bound s intent
Till he has sprung
At my bare hand
With teeth or tongue
Meanwhile I stand
And wait the event

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ