با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

ترجمه شعر جهان

.
 

 

ترجمه‌ شعر ( فرانسوی )

ژان کوکتو

ترجمه‌ی ترانه جوانبخت
 


École de guerre

Que la vie est ennuyeuse
à cinq heures et demie
de ce petit matin en berne

Les dianes contagieuses
se propagent dans les casernes
comme une douce épidémie

Dieu que ce coq de cuivre est triste
l'ange cycliste
sort de la crèche
pour envoyer mille dépêches

La pauvre Diane s'enroue
dans cette énorme bâtiment
Réveillez-vous frileusement
voyageurs de la Grande Roue

ترجمه این شعر به فارسی

مدرسه جنگ

چه زندگی کسل کننده است
در ساعت پنج و نیم
این صبح زود نیم افراشته

صداهای مسری شیپورها
در سربازخانه ها پخش می شوند
مثل یک بیماری همه گیر مطبوع

خدایا این خروس برنجی چه غمگین است
فرشته دوچرخه سوار
از آخور خارج می شود
 برای فرستادن هزار پیغام

شیپور بیچاره صدای ناهنجار دارد
در این ساختمان بزرگ
سرمازده بیدار شوید
مسافران چرخ بزرگ

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ