با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

ترجمه شعر جهان


 


توماس هاردی

 (1928-1840)


مردی‌ كه‌ كشته‌ شد

اگر من‌ و او
در قهوه‌ خانه‌ ای‌ قدیمی‌
یكدیگر را دیده‌ بودیم‌
شاید با هم‌ می‌ نشستیم‌
و نوشیدنی‌ ای‌ با هم‌ می‌ خوردیم‌
اما چون‌ در جنگ‌ مثل‌ دو سرباز ساده‌
رودروی‌ هم‌ قرار گرفتیم‌
به‌ روی‌ هم‌ آتش‌ گشودیم‌

من‌ به‌ او شلیك‌ كردم‌
و در جا او را كشتم‌
او را زدم‌ و كشتم‌ زیرا
دشمن‌ من‌ بود
آری‌ البته‌ كه‌ او دشمن‌ من‌ بود
و این‌ مثل‌ روز روشن‌ بود
اما ....

او هم‌ شاید چون‌ من‌ به‌ اجبار
وارد ارتش‌ شده‌ بود
و حتی‌ از سر بیكاری‌
وسایل‌ زندگی‌ اش‌ را هم‌ فروخته‌ بود.

جنگ‌ چیز عجیب‌ و غریبی‌ است‌
به‌ كسی‌ شلیك‌ می‌ كنی‌
كه‌ اگر جایی‌ قهوه‌ خانه‌ ای‌ وجود داشت‌
او را به‌ آنجا دعوت‌ می‌ كردی‌
یا با قدری‌ پول‌ به‌ كمكش‌ می‌ رفتی.


 

 


3 The Man He Killed.
From "The Dynasts"

"HAD he and I but met
By some old ancient inn,
wet We should have sat us down to
Right many a nipperkin!

But ranged as infantry,"
And staring face to face,
I shot at him as he at me,
And killed him in his place.

"I shot him dead because
Because he was my foe,
Just so ؛my foe of course he was:
That's clear enough؛although

"He thought he'd 'list, perhaps,
Off-hand like just as I
work Was out of had sold his traps
No other reason why.

؛ You shoot a fellow down Was quaint and curious war is!
bar is, You'd treat, if met where any
Or help to half-a-crown."

 

 ترجمه: هادی محمدزاده - كامبیز تشیعی

منبع : سوره مهر

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ