با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

ترجمه شعر معروفترین شاعران جهان


 
چارلز بوکوفسکی
 
The Aliens 
  
  you may not believe it
  but there are people
  who go through life with
  very little 
  friction of distress.
  they dress well, sleep well.
  they are contented with 
  their family
  life.
  they are undisturbed
  and often feel
  very good.
  and when they die
  it is an easy death, usually in their
  sleep.

  you may not believe 
  it 
  but such people do 
  exist.

  but i am not one of
  them.
  oh no, I am not one of them,
  I am not even near
  to being
  one of
  them.
  but they
  are there

  and I am
  here.


 
مغایرین با ما
  
شاید تو به اینی که می گویم اعتقاد نداشته باشی
اما وجود دارند مردمانی که 
زندگی شان با کمترین تنش و آشفتگی می گذرد
آنها خوب می پوشند
خوب مخوابند
آنها به زندگی ساده خانوادگی شان خرسندند
غم و اندوه زندگی آنها را مختل نمی کند
و غالبا احساس خوبی دارند
وقتی مرگشان فرا رسد
به مرگی آسان می میرند
معمولا در خواب
 
شما ممکن است باور نکنید این را 
اما مردمانی اینگونه زندگی می کنند
اما من یکی از آنها نیستم
اه.....نه....من نیستم یکی از آنها
من حتی به آنها نزدیک هم نیستم
آن ها کجایند و
من کجا  
ترجمه محمد حسین بهرامیان

لینک مربوط به موضوع:
بیوگرافی و نمونه اشعار لنگستون هیوز
هرماه بایک شاعر انگلیسی زبان
جستجوی شاعران جهان
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ