با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

ترجمه شعر معروفترین شاعران جهان


 
 تس گالاگر

 

دعوتی کوتاه به نجوا

حتی پرندگان هم

کمک می کنند

به همدیگر

بیا

نزدیک نزدیکتر

کمکم کن

ببوسمت

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ