با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

ترجمه شعر معروفترین شاعران جهان


 

 

ترجمه شعری از

والت ویتمن

Walt Whitman

 

من! آه زندگی!...

آه از پرسشهای مکرر؛

از قافلهیِ بی پایانِ خیانتها- از شهرهای انباشته از بلاهت؛

آه از خود من، منِ پیوسته  در سرزنشِ خویش (بخاطر آنهایی که ابلهتر از مناند و کسانی که خائنتر؟)،

آه از چشمهایی که بیهوده در انتظار نوراند- از بیحیاییِ اشیا-  از ازدحام پست و پرتقلایی که اطرافم میبینم؛

آه از سالیانِ پوچ و بیحاصلِ باقی مانده- مانده از تتمهیِِ  درهم پیچیدهیِ من؛

پرسش اینجا ست: آه من! در این چرخهیِ غم، خوبییی هم هست؟

 

پاسخ:

این که تو اینجایی، که زندگی وجود دارد و هویت نیز،

این که نمایش قدرتمند ادامه مییابد،

 و تو در شعری،

با من شریک خواهی شد.                                                                              

 

 

O Me! O Life!

 

O me! O life!... of the questions of these recurring;
Of the endless trains of the faithless--of cities fill'd with the foolish;
h
Of myself forever reproaching myself, (for who more foolish than I, and who more faithless?)
h
Of eyes that vainly crave the light--of the objects mean--of the struggle ever renew'd;
h h
Of the poor results of all--of the plodding and sordid crowds I see around me;
h h
Of the empty and useless years of the rest--with the rest me intertwined;
h
The question, O me! so sad, recurring--What good amid these, O me, O life?
h

Answer.
h

That you are here--that life exists, and identity;
h
That the powerful play goes on, and you will contribute a verse.
h

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ