با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

ترجمه مقالات ادبی

.
 
 

رؤیا و تخیل در ابلوموف

 فیث ویگزل

 ترجمه حسینعلى نوذرى

 

گنچارف در مقابل هنر برخاسته از یك نظریه یا مفهوم، با بحث درباره فرآیندهاى خلق ادبى، آثار خود را مؤكدا در زمره مقوله "خلاقیت ناخودآگاه‏" قرار مى‏دهد.(1) منظور وى این بود كه وقتى تصور [ تصویرسازى ]، (imagination) خلاق وى به‏جوش مى‏آمد، به عینه تصاویر [ ایماژها ] و صحنه‏هایى را مى‏دید كه به‏وفور از قلم وى تراوش مى‏كردند. پیامد اتخاذ چنین سبك هنرى از سوى گنچارف این بود كه وى هیچ‏گاه تمایل نداشت داستانهاى خود را دفعتا از آغاز تا انتها بنویسد، بلكه به‏طور تدریجى و خردخرد، مطابق با آنچه كه تخیلاتش به وى دیكته مى‏كرد، به نوشتن اثرى اقدام مى‏كرد (جلد هشتم، مجموعه آثار، صص 71-70). تاثیر این شیوه خودانگیخته كه از طریق تصویرسازى بر ناخودآگاه استوار بود، در مشهورترین داستان وى یعنى ابلوموف، متحول‏ساختن شخصیت ایلیا ایلیچ ابلوموف از یك گونه [ تیپ ] اجتماعى خاص - زمیندار و ملاك متعلق به زمان و مكانى خاص - به نمونه‏اى مثالى، (archetype) بود، شخصیتى كه خود گنچارف، تنها پس از چاپ و انتشار كتاب، به‏طور كامل به ماهیت آن وقوف یافت (جلد هشتم، ص‏71). در عین‏حال، تاكید داشت كه ریشه "خلاقیت ناخودآگاه‏" وى نه در توهم، كه در زندگى و واقعیت قرار دارد:
من صرفا آنچه را كه تجربه كرده بودم به رشته تحریر درآوردم، آنچه را كه اندیشیدم و بدان عشق ورزیدم، آنچه را كه نزدیك من بوده و به عیان آنها را دیده و لمس كردم - در یك كلمه هم زندگى‏ام را و هم چیزى را كه به‏صورت بخشى از آن درآمده بود - نوشتم. (جلد هشتم، ص 113)
ضمن آنكه تاكید بر زندگى به عنوان منبع و منشا خلاقیت وى مشخصه این نیاز عصر حاضر است كه ادبیات بازتاب زندگى است، همزمان به‏طور ضمنى نوعى عدم تایید تصویرسازى رهانشده از قید واقعیت نیز در آن به چشم مى‏خورد. و در عین‏حال اگر تاكید گنچارف بر تصویرسازى براى شیوه خلق رمان حائزاهمیت‏باشد، بدون تردید براى محتواى آن نیز چنین است; خوانندگان ابلوموف به‏راحتى مى‏توانند حضور همه‏جانبه و نیرومند نوستالژى، رؤیا، (dream) و تخیل، (fantasy) را در این داستان و پنداربافى، (daydream/mechta) دو مفهوم كلیدى در این داستان به‏شمار مى‏روند: مفهوم نخست متضمن بار معنایى گریز از طریق خواب به دنیایى تخیلى است، و مفهوم دوم بیانگر توهمات آگاهانه‏اى است كه حاصل فعالیت ذهن در بیدارى است. در ابلوموف رؤیاهاى واقعى و عملى با نوعى احساس نوستالژى یا دلتنگى نسبت‏به گذشته پیوند خورده‏اند كه فقط گه‏گاه به آینده اشاره‏اى دارند، ولى هرگز بیانگر به‏كارگیرى مجدد تجربیات حال نیستند. در مقابل، پنداربافیها یا توهمات بیانگر آرزوها و تمایلات خیالبافانه‏اى است كه مى‏توانند به شكل كاملا غیرواقعگرایانه با رؤیاها آمیخته شوند. به تعبیر و.اس. پریچت "حضور آرام رؤیا، افسانه و قصه پریان همانند زمزمه آرام جویبار در سراسر كتاب جریان دارد"(3)، كه نه فقط توهمات و پنداربافیهاى ابلوموف تنبل و راحت‏طلب، بلكه رؤیاهاى شتولتس آگاه و الگاى جستجوگر و كنجكاو را نیز فرامى‏گیرد. درحالى‏كه به‏راحتى مى‏توان بى‏اعتمادى گنچارف به تخیلات آزادشده را در تقابل شدید بین قهرمان نیمه‏خواب، نیمه‏بیدار وى [ ابلوموف ] و مرد عمل داستان وى یعنى شتولتس مشاهده كرد، ولى این نكته كه داستان وى تقابل یا مقایسه‏اى بین خصیت‏خیالپرداز و شخصیت واقعگرا به‏عمل نمى‏آورد، بلكه برعكس بیانگر منازعه‏اى است درباره ماهیت و نقش رؤیاها و توهم در زندگى، چندان مشهود نیست.
در عین حال، تحلیل داستان بیانگر آن است كه شاید نویسنده به‏طور دائم كنترل تخیلات خود را در اختیار نداشت - گو اینكه وقتى تخیل خلاقه با ناخودآگاه (هر تصورى كه گنچارف مى‏خواهد از آن داشته باشد) مرتبط باشد، این مساله چندان هم شگفت‏انگیز نیست. حتى پس از آنكه نقد و نظر منتقدان سبب شد تا در وى روشن‏بینیهایى نسبت‏به آفرینش خود او پدید آید، باز هم بعید به‏نظر مى‏رسد كه گنچارف كاملا واقف بود كه داستان تا چه اندازه تضاد درونى وى بین نوعى دلتنگى نسبت‏به شیوه زندگى روسیه قدیم و نفى آن، بین همدلى و تعلق‏خاطر وى به رؤیاهاى اصیل و تایید اخلاقى فعالیت هدفمند را آشكار مى‏سازد. دلیل ناكامى شخصیتهاى مثبت داستان، یعنى شتولتس و الگا در متقاعدساختن دیگران این است كه مؤلف نتوانست‏به‏طور جدى و قاطعانه فرآیند ناخودآگاه آفرینش را با تجربه زندگى پیوند دهد. از این نظر فرآیند خلاقه گنچارف موازى و همسو با وابستگى ابلوموف به توهمات است. همان‏طور كه كنت اى. هارپر مى‏گوید این امر سبب مى‏شود كه شخص ابلوموف "بر روایت داستان حاكم باشد" (هارپر، ص 107). قدرت ابلوموف در فایق‏آمدن بر خالق خویش تنها به این دلیل میسر است كه دوگانگى و تردید گنچارف درباره ویژگیهاى شخصیت نوع ابلوموفى و نقش رؤیاها در زندگى، قبل از همه در نحوه برخورد وى با شخصیتهاى عمده داستان و تاكیدى كه بر بررسى رؤیاهاى آنان دارد تجلى مى‏یابند.
نیازى به گفتن نیست كه نمونه اعلاى شخصیت‏خیالپرداز و رؤیایى در داستان شخص ایلیا ایلیچ ابلوموف است و رؤیاى طولانى دوران كودكى در بخش اول از فصل نهم به یادماندنیترین آنها در كل داستان است. به‏ندرت مفسرى مى‏توان یافت كه نگفته باشد این رؤیاهاى ایام كودكى، عواملى محیطى را عریان مى‏سازند كه زندگى و شخصیت ابلوموف را تعیین كرده و آن را شكل داده‏اند. ولى بسیارى رؤیاهاى مهم دیگر نیز در داستان حضور دارند. دیگر رؤیاهاى ابلوموف در كتاب كوتاهتر و كمرنگترند، به‏همین‏سبب زودگذرند و چندان در ذهن ماندگار نیستند. مع‏ذلك در جاى خود حائزاهمیت‏اند، نظیر توهمات گه‏گاه شتولتس و الگا، چرا كه عمدتا پنداربافیهایى راجع به آینده‏اند. درخصوص ابلوموف پیوند آشكارى بین پنداربافیهاى وى و رؤیاى وى درباره دوران كودكى‏اش وجود دارد; دوران كودكى وى در ابلوموفكا و پنداربافیهاى وى در آن سالهاى آغازین تكوین شخصیت او عواملى بودند كه آرزوها و تمایلات وى براى آینده را محدود و مشروط ساختند. از سوى دیگر بین زمان حال وى و رؤیاهاى وى راجع به آینده پیوند اندكى وجود دارد، به‏جز در دوران عشق جادویى او با الگا.
خطور نخستین روشنایى به ذهن ابلوموف در توصیف آرام و یكنواخت‏بخش اول كتاب دیده مى‏شود، كه خواننده با دنبال كردن جزئیات مربوط به رفع توهمات ابلوموف درباره جامعه و تعلیم و تربیت و خدمات دولتى پى مى‏برد كه قهرمان تن‏پرور متكى به دیگران پس از غور و تامل فراوان در خصوص مساله وجود نهایتا به كشف این واقعیت نایل آمد كه مى‏تواند "عرصه فعالیت مناسبى براى گذران زندگى خود پیدا كند" (چهارم، ص 62)، و اینكه "سهم مقدر وى تامین سعادت و خوشبختى خانواده و رسیدگى به املاك و داراییهاى خود است‏" (چهارم ص 66). از این‏رو حالا چند سالى است كه هر روز بخشى از وقت‏خود را درحالى‏كه روى نیمكتى لم مى‏دهد، صرف برنامه‏ریزى درباره بازسازى خانه‏اش و مدرنیزه‏كردن شیوه اداره امور املاك و داراییهاى خود مى‏كند. خود این براى ابلوموف كار به‏شمار مى‏رود; شاهد مدعا ندا یا ضربه درونى وى وقتى كه خواب‏آلودگى و تنبلى به سراغش مى‏آمد: خیلى جدى و محكم به خود نهیب مى‏زد كه "نه، اول كار، بعد..." (چهارم، ص‏78). لیكن حتى رؤیاى شبیه كار نیز براى ابلوموف خسته‏كننده است، و ظرف چند دقیقه، در چشم ذهن خود از مرحله برنامه‏ریزى عملى به چند سال بعد از آن حركت مى‏كند، یعنى به زمانى در آینده كه در ابلوموفكاى سروسامان‏یافته مستقر خواهد شد.
ابلوموف، چه در خواب و چه در بیدارى، در برابر وسوسه فرار به گذشته‏اى نوستالژیك یا پناه‏بردن به آینده‏اى خیالى قادر به مقاومت نیست، و تنها یك بار به رؤیاى قابل تحقق عمل مثبت‏بازمى‏گردد و آن زمانى است كه مى‏بیند عشق شاعرانه وى به الگا باید به‏صورت عشقى درآید آمیخته با حس وظیفه‏شناسى و تكلیف، و توام با جریان روزمره كار در منزل و ملك، رسیدگى به امور رهن، اجاره‏دارى، صورتحسابها، و مذاكرات عملى با مهمانان... (چهارم، صص 302-301). لیكن این چشم‏انداز به مراتب از رؤیاى برنامه "كارى‏" وى درباره املاكش نومیدكننده‏تر است. وى به‏جاى آنكه آرام‏آرام در توهم وسوسه‏انگیز ابلوموفكاى نوسازى‏شده و پرجنب‏وجوش فرو رود، خیلى ساده خود را با این تفكر آزاردهنده خو مى‏دهد كه: "آیا این همان چیزى است كه به خود وعده داده بود؟ آیا زندگى همین است؟" ابلوموف، ناكام از متقاعدساختن خود، با این ایده كه شتولتس زندگى را چنین مى‏نگرد، به‏دنیاى تخیلى دیگرى در آینده - تصویرى از دوران نامزدى خود با الگا - پناه مى‏برد و خود را با این فكر آرامش مى‏دهد كه "به‏هرحال این شعر زندگى است‏" (چهارم، ص‏302).
گنچارف، با قضاوت از روى نمونه ابلوموف، هیچ‏گونه ایراد و اشكالى در این قبیل خیالپردازیها و پنداربافیها نمى‏بیند، به‏شرط آنكه این توهمات از اهدافى عملى و تحقق‏پذیر نشات بگیرند. در واقع الگا و شتولتس نیز چنین رؤیاهایى در سر دارند. نویسنده‏اى دیگر ممكن است‏براى بیان آرزوها و تمایلات شخصیتهاى داستان خود، شیوه بحث و استدلال راجع به اهداف و اصول را در پیش بگیرد. گنچارف شخصیتهاى داستان خود را در تصاویر آینده‏اى مجسم مى‏سازد كه متضمن این اصول است. این نكته در مورد كسى كه هرگز براساس یك فكر یا ایده مطلبى ننوشت، بلكه از روى تصاویر برخاسته از تصورات خلاقه‏اش كه بار مسئولیت زندگى را در نهاد وى به دوش مى‏كشد، چندان شگفت‏آور نیست: "شخصیتهاى داستان به من آرامشى نمى‏دهند، بلكه سر به سرم مى‏گذارند، در صحنه‏هاى مختلف ژست مى‏گیرند، و من صداى پچ‏پچ گفتگوى آنان را مى‏شنوم‏" (هشتم، ص‏71).
شتولتس و الگا هیچ‏كدام ماهیتا شخصیتى رؤیایى و خیالپرداز نیست. نوع تربیت الگا وى را آدمى منطقى، معقول، واقع‏بین، صمیمى و بى‏ریا بار آورده است (چهارم، صص 7-196); مع‏ذلك جوان است و لذا مستعد خطا و قضاوت نادرست. وى به‏واسطه خوبیها و محبتهاى ابلوموف به "دنیاى عشق افسانه‏اى پریان‏"، (skazochnyi) كشانده مى‏شود (چهارم، ص‏282). همان‏طور كه به ابلوموف مى‏گوید، در این حالت كه مفتون و مسحور عشق شده بود، خود را حتى به فال گرفتن با ورق سرگرم مى‏كرد و در نتیجه دفعتا به دنیاى خرافى ابلوموفها كه دائما به فال‏بینى و طالع‏بینى متوسل مى‏شدند، فرومى‏رفت. ولى بین دو دنیاى موجود در واژه Skazochnyi (افسانه پریان) پیوند دیگرى نیز وجود دارد كه احساس جادویى و مفتون‏كننده دلباختن و عاشق شدن وى را با دنیاى افسانه پریان ابلوموف كه در دوران كودكى و رؤیاهاى بعدى وى بسیار قوى بود، پیوند مى‏دهد; پیچیدگى اینجاست كه این نوع عشق كاملا غیرواقعى است (حداقل تا زمانى كه ریشه در واقعیت پیدا كند). حتى مهمتر از آن، این عشق وى را وسوسه كرده و به این صرافت مى‏اندازد كه مى‏تواند ابلوموف را اصلاح كند. وى به‏فكر فرو مى‏رود كه اگر زمانى ابلوموف بخواهد مسائل خود را با وى در میان بگذارد، چگونه مى‏تواند به او بگوید كه وى (الگا) نیز به عنوان یك نیمه‏مالك مى‏تواند به درآمدشان كمك كند. با فرارسیدن فصل پاییز وقتى براى الگا محقق مى‏شود كه ابلوموف هرگز قصد انجام كارى را ندارد، با نیروى خارق‏العاده و سحرآمیز عشق خود متوجه مى‏شود كه با یكنواختى كسل‏كننده‏اى در زندگى مشتركشان روبه‏روست، و تصویر آن را به ابلوموف نشان مى‏دهد، و از این زندگى و طبعا از ابلوموف نیز سرخورده مى‏شود (چهارم، ص‏380). اندكى بعد در این كتاب، وقتى به ازدواج با شتولتس تن در داد از نوعى بهشت آینده دیگرى شكایت مى‏كند و در رؤیاى خود نمى‏خواهد كه "تنها به‏مدت یكى دو ساعت در ابریشم و حریر و حاشیه‏هاى تورى یراق‏دوزى‏شده، میز ضیافت، چراغانى و فریادهاى شادمانه غرق بوده و باقى عمر خود را در لباسهاى كهنه و مندرس سپرى كند" (چهارم، ص‏436)، بلكه تنها خواهان سعادت و خوشبختى ساده و بى‏پیرایه‏اى است. با غرق شدن ابلوموف در گذشته حال - ساخته خود، اینك تصاویر آینده، یعنى ملك طلق سابق او، از آن كسانى مى‏شود كه آینده بدانان تعلق دارد، یعنى شتولتس و الگا.
اگر الگا پاى خیالپردازى و پنداربافیها را به عشق باز مى‏كند و ارتباط خود با چیزهاى ملموس و عملى را قطع مى‏كند، در عوض آندره‏ئى شتولتس متین و موقر و داراى عقل سلیم چنین نمى‏كند - نه به این معنا كه از هرگونه خیالپردازى اجتناب مى‏ورزد:
آندره‏ئى فضل‏فروشانه احساسات خود را مهار نكرد و حتى به رؤیاها و تخیلات خود نیز پروبال داد، صرفا تلاش داشت تا "قافیه را نبازد"، گرچه به دلیل اصلیت آلمانى و یا شاید به دلایل دیگر وقتى به‏واقعیت‏خطیر روى آورد، نتوانست در برابر نتایجى كه تاثیرات عملى بر زندگى داشتند مقاومت ورزد. (چهارم، ص 461)
گنچارف قبلا گفته بود كه آمیزه‏اى از نفوذ و تاثیرات مادر وى، خانواده اصیل و اشرافى كه در آن بزرگ شده بود، تعلیم و تربیت و تجربه زندگى وى، جملگى سبب شدند تا از عمل‏زدگى ریخته و پاشیده پدر خود دور شود و به سمت دریافتى روشنتر، وسیعتر و روسیتر درباره مفهوم زندگى سوق یابد. صراحتا گفته مى‏شود كه خیالپردازى و پنداربافى یك خصیصه روسى است. هرگاه به‏افراط میل كند، شكست اندوهبارى است، ولى اگر تحت كنترل درآید و در واقعیت ریشه بدواند، براى ایجاد تصاویرى واقعى از آینده و خلق شخصیتهایى كامل و پویا ضرورى خواهد بود. لیكن دقیقا مطابق با استدلال گنچارف مبنى بر اینكه فزونى‏گرفتن تصورات خلاقه بر تفكر، (um) (سوم، ص‏70) اثر مفید و سازنده‏اى خلق نخواهد كرد (مگر آنكه نویسنده خیلى بااستعداد و خلاق باشد)، به‏همین دلیل نیز آدمهاى خیالپرداز باید از توهمات افیونى راجع به تصاویرى كه از آن مى‏توانند مثل شتولتس "نتایج داراى تاثیرات عملى استنباط كنند" اجتناب ورزند. وقتى خیالپردازان روسى نتوانند موقعیت‏خود را حفظ كنند و قافیه را ببازند، در آن‏صورت رؤیاى حاصله در هیچ شكلى قابلیت كاربرد عملى نخواهد داشت.
شتولتس به‏ندرت خیالپردازى مى‏كند، ولى وقتى هم كه دچار خیالپردازى شود، بیشتر درباره عشق است. اوایل كار :
وى متقاعد شده بود كه این عشق است كه جهان را با نیروى اهرم ارشمیدس حركت مى‏دهد، و همان‏قدر كه دروغ و زشتى در استفاده نادرست و سوءتعبیر از عشق نهفته است، به‏همان‏اندازه نیز حقیقت و زیبایى و خیر همگانى و مسلم در آن وجود دارد. (چهارم، ص‏461)
او به رویارویى با صور كاذب عشق برمى‏خیزد كه به‏زعم وى هم عشقهاى كلبى مسلك و هرزه و هم نوع رمانتیك آن را شامل مى‏شود. وى كسانى را كه سست و دلسردشده زندگى خود را با آه و ناله و گله و شكایت‏سر مى‏كنند، یا زندگى را به‏بازى مى‏گیرند، و همین‏طور كسانى را كه زندگى مشترك برایشان چیزى نیست جز تشریفاتى خشك و خالى یا صرفا یك نیاز جنسى یا یك اقدام مادى، كنار مى‏گذارد (چهارم، ص‏462). همان‏گونه كه ابلوموف غالبا درباره زندگى مشترك به خیالپردازى مى‏نشیند، شتولتس نیز تصویرى پردوام و ماندگار از عشقى ساده و پایدار و همسرى ایدئال در ذهن خود دارد: "وى با لبخند درحالى‏كه از هیجان بى‏مورد مى‏لرزید گفت "این فقط یك رؤیاست". لیكن به‏رغم تمایل باطنى‏اش، خطوط این رؤیا در خاطره‏اش ماندگار شد." ولى متاسفانه این رؤیاى ازدواج ایدئال كه شتولتس آن‏را با الگا تحقق مى‏بخشد، قادر به اقناع آنان نیست. گنچارف انگیزه اصلى هنر خود را نادیده مى‏گیرد، و به جاى آنكه بگذارد صحنه‏ها و تصاویر خودشان صحبت كنند، این اوست كه عوض آنها با خواننده حرف مى‏زند. نتیجه "شكست داستانى‏"، (fictional fiasco) است. "كل تصویر داستان را مى‏شد با خیالپردازیهاى ابلوموف ترسیم كرد..." (هارپر، ص‏115). دلیل این امر ممكن است این باشد كه در واقع این نكته تعبیرى است ادبى از توهمات و خیالپردازیهاى خود گنچارف كه هرگز قادر به تحقق بخشیدن آنها نبوده است. اگر زندگى نیز همانند ادبیات هم مستلزم دوراندیشى و بصیرت (یا تصور و تخیل) و هم مستلزم عقل سلیمى است كه ریشه در تجربه دارد، درآن‏صورت گنچارف در این حوزه زندگى موفق نبود. همان‏طور كه رؤیاهاى وى هیچ‏گونه پایه یا مبنایى در واقعیت ندارند، به‏همین قیاس رؤیاها و تخیلات شتولتس نیز قانع‏كننده به‏نظر نمى‏رسند - نمونه‏اى از سیطره یافتن وجه ابلوموفى گنچارف. احساسات عاطفى و شوخ‏طبعیهایى كه تا آن‏حد در رفتار ابلوموف و در رؤیاهاى نوستالژیك [ غریبانه و حاكى از دلتنگى ] وى مشهودند، وقتى نویسنده قصد ترسیم امرى غریب و نامعمول - ازدواج شتولتس و الگا - را دارد، یكسره از ذهنش كنار رفته او را رها مى‏كنند.
گنچارف همچنین قادر به ترسیم شاعرانه تصویر زن ایدئال نزد ابلوموف نیست. در لحظات سكون و آرامش (كه اتفاقا زیاد هم هست) قهرمان داستان غالبا تصویر زن ایدئالى را در ذهن خود مجسم مى‏سازد، زنى عفیف، شرم‏آگین، متین، زیبا، بافرهنگ و آرام، زنى كه هرگز دچار حالات هیستریك و تندخویى نمى‏شود، اسیر شهوت نیست، و نسبت‏به قهرمان مرد داستان همان احساسى را دارد كه او به وى دارد (چهارم، ص‏210). شخصیت مادر ایدئال و بازگشت‏به‏دوران شیرخوارگى شاید نخستین واكنش خواننده باشد، لیكن گرچه مادر ابلوموف سرشار از گرماى عشق و حمایت و مراقبت دلسوزانه بود، ولى فاقد ظرافت، تعلیم و تربیت، آرزوهاى بزرگ و تمایلات بلندپروازانه بود. تصویر مذكور، تصویرى است‏خشك و بى‏روح و به‏عنوان یك ایدئال زنانه تصویرى است مبهم و گیج‏كننده، گرچه شاید براى خوانندگان قرن نوزدهمى فریبنده‏تر و سرگرم‏كننده‏تر از این حرفها باشد. گنچارف در یادآورى تغزلى هستى یا وجود ابلوموفكاى خیالى موفقتر است. ابلوموف همواره در رؤیاى زندگى ساده و بى‏دغدغه روستایى است: با پرسه‏زدن در باغ، بازو به بازو با همسر زیباى خود و به دنبال آن گردش و تفریح و بحث‏با دوستان درباره هنر و زندگى. وى پیش از آنكه براى نخستین‏بار الگا را ببیند، سه‏بار این رؤیا را در سر پرورانده بود كه با آب و تاب آن‏را براى شتولتس شرح مى‏دهد (چهارم، ص‏7-184) . آندره‏ئى اشارات و كنایات شاعرانه آن را مى‏ستاید، ولى به‏عنوان سرزمینى رؤیایى، دست‏نیافتنى و غیرقابل تحقق ابلوموفى، سرزمینى تیره و مه‏گرفته كه بناى آن بر تجربیات و رؤیاهاى دوران كودكى ایلیا قرار گرفته است، آن را نفى مى‏كند. بلافاصله پس از ملاقات ابلوموف با الگا، زن رؤیاهاى وى، چه در تخیل ابلوموفكا و چه در تصاویر مربوط به ازدواج وى، در هیات الگا مجسم مى‏شود.
وقتى عشق ابلوموف با عدم توانایى وى در رسیدگى به امور مالى خود توام مى‏گردد، تمام تخیل شاعرانه‏اش به‏راحتى رنگ مى‏بازد:
وقتى آرمان شاعرانه سابق خود راجع به ازدواج را به‏خاطر مى‏آورد خنده‏اش مى‏گرفت: تور بلند، عطر بهارنارنج، نجواهاى درگوشى در میان ازدحام مهمانان... ولى رنگها چندان دوام نیاوردند; در میان جمع، زاخار را دید عبوس و ژولیده، و تمام مستخدمان ایلینسكى را، یك ردیف كالسكه، صورتهایى بیگانه مشحون از نگاههایى سرد و بى‏روح. و آن‏گاه این تصاویر نومیدكننده و هشداردهنده در برابر وى رژه مى‏رفتند. (چهارم، ص‏330)
اگر رؤیا را از پیله آن بیرون آورید و در معرض رؤیت گروهى ناظر بى‏طرف و خدمتكارهاى با حسن‏نیت قرار دهید، خواهید دید كه به‏تدریج قدرت و توان خود را از دست مى‏دهد و سست و بى‏رووح مى‏شود. از این‏رو وقتى وى را در معیت الگا در تئاتر مى‏بینیم، در اثر پاره‏اى اظهارات بى‏ضرر از سوى برخى آشنایان تصادفى الگا درباره وى، توش و توان خود را از دست مى‏دهد. لذا به بستر خود مى‏گریزد تا به آرامش رؤیاهاى بهشت‏خودساخته خویش با الگا پناه ببرد، اما این رؤیا نیز رنگ باخته است و قدرت خود را از دست داده و دیگر تاثیر چندان ژرف و پایدارى بر وى ندارد، زیرا "درحالى‏كه غرق در آینده شده است، گاهى اوقات غفلتا و گاهى اوقات تعمدا از لاى در نیمه‏باز اتاق به زانوان بانوى خانه خود كه به چالاكى در حركت‏بودند، دزدكى نیم‏نگاهى مى‏انداخت‏" (چهارم، ص‏328). این زانوهاى معروف، گرچه اكنون باعث آشفته‏شدن رؤیاهاى وى با الگا مى‏شدند، ولى از قبل در تخیلات ابلوموف راجع به زندگى آینده وى در ابلوموفكا نقش داشتند. وى قبلا در رؤیاهاى خود دو بار راجع به دختران جذاب روستایى با زانوانى كه به‏گونه‏اى فریبنده و اغواگر به‏وى چشمك مى‏زدند اندیشیده بود. لذا كسى مثل آگافیا ماتفیینا، (Agafia Matveena) كه با حضور فیزیكى خود، خواب الگا را از چشم ابلوموف دور مى‏سازد، صرفا تجسم یا بیانگر آسایش مادى و عشق مادرانه گذشته ابلوموف نیست، بلكه واجد جاذبه‏اى است جنسى كه بخشى از رؤیاهاى شبانه ابلوموف به‏شمار مى‏رود.
در این قسمت جا دارد كه منشا و خاستگاه تخیلات و صورتهاى مثالى موردنظر ابلوموف را دقیقتر مورد بررسى قرار دهیم. گو اینكه خواب و خیال یك زندگى آرام و بى‏دغدغه مستقیما در ركود و كرختى یكنواخت دوران كودكى و زندگى روزمره در ابلوموفكا ریشه دارد، كه گنچارف با لحنى شوخ آن‏را توصیف كرده است، لیكن در نگاه اول هیچ‏گونه نقطه اشتراكى با برداشت ابلوموف از شعر زندگى ندارد. پس از كجا نشات مى‏گیرد؟ و چرا ابلوموف باید از اراجیف مستخدمه‏هاى وفادار الگا و نوكر مخلص خود زاخار درباره ازدواج آتى اینهمه هراسان و وحشتزده باشد؟ هم تخیلات و هم صورتهاى مثالى با ناتوانى ابلوموف در آشتى‏دادن رؤیا و واقعیت مرتبط هستند. این ناتوانى یا ناكامى ناشى از نوع تربیت وى است، به‏خصوص ناشى از وجهى از زندگى در ابلوموفكا كه چنان كه باید مورد مداقه قرار نگرفته است.
رؤیاى نوستالژیك ابلوموف كه تصویرگر این زندگى است، رؤیایى یكدست و واحد نیست، بلكه شامل صحنه‏هاى خاص و معینى است كه در مجموعه‏اى از تكرار مكررات فاقد زمان جاى گرفته‏اند. پس از یك بخش مقدماتى كه به‏طرح مكان‏نگارى بهشت و گردش یكنواخت‏سالانه ساكنان خوشبخت آن مى‏پردازد، صحنه‏هاى بعدى بر گردش روزها تاكید دارند; ابتدا یك روز تابستانى، زمانى كه ایلیاى كوچك هفت‏سال داشت; سپس یك شامگاه زمستانى كه دایه پیر برایش قصه نقل مى‏كند; آن‏گاه در سیزده‏سالگى یا همین حدودها در حال مطالعه با پدر شتولتس دیده مى‏شود، صحنه‏اى در تقابل با شامگاهى زمستانى در منزل و جمع بزرگسالانى كه به‏كسالت و تنبلى پوچ و بیهوده خود خوكرده و به آن دلخوش هستند; تا اینكه عوالم بیرونى در شكل حضور یك نامه، سرزده خود را وارد این جمع مى‏كند و آرامش یكنواخت و كسل‏كننده آنان را بر هم مى‏زند. و سرانجام هر صبح دوشنبه ایلیا را مى‏بینیم كه باید براى مطالعه با آقاى شتولتس جاى دنج و راحت‏خود را ترك كند. بدین‏ترتیب آنچه كه تا اینجا دیدیم این است كه هیچ‏یك از نظرات و دیدگاههاى راوى داستان یكدست و منسجم نیست.
صحنه عمومى آغازین بیانگر خاطرات نوستالژیك ابلوموف از منزل دوران كودكى وى است. خاطره سرزمین جادویى و سحرآمیز، 39 قلمرو داستانهاى عامیانه معجزه‏آفرین روسى، آگاهانه و عامدانه با تمهیداتى چون توصیف تك و توك كلبه‏هاى پراكنده روستایى كه "گویى دست غولى آنها را پرتاب كرده است‏" شرح و بسط یافته است (چهارم، ص‏107). یك نفر در حال سقوط بود و زیر پایش هم دره‏اى تنگ و عمیق دهان گشوده بود و صعود به بالا و كشاندن خود تا لبه ایوان نیز مستلزم شهامت و مهارت خاصى بود، مگر اینكه كسى از پایین وى را قوت قلب مى‏داد و با كلمات فرمول [ نسخه ] سحرآمیزى كه قهرمان اسكاژكا، (skazka) را قادر مى‏سازد تا با پاهاى جوجه‏اى بابا آیاگاى جادوگر، (Baba Iaga) وارد منزل شود به‏او مى‏گفت كه "پشتش را به طرف جنگل و روى خود را به طرف ایوان بگیرد" (چهارم، ص‏107). لیكن در وراى این نوستالژى یا احساس غربت و دلتنگى، نوعى حس تمسخر و گوشه و كنایه خوابیده است و همزمان با تغییر صحنه‏ها از حالت عام و كلى به صحنه‏هاى خاص و جزئى‏تر، راوى نیز از صورت مداخله‏كننده‏اى تمسخرگر، ولى در عین‏حال مهربان بین شخص خیالپرداز و خواننده، به‏صورت مفسرى نكته‏سنج و خرده‏بین درمى‏آید كه از یادآورى شكستها و ناكامیهاى ابلوموف خوشحال است.
برنامه‏ریزى مثبت‏براى آینده تا جایى كه مستلزم مفهوم پیشرفت و ترقى در طى زمان باشد، اساسا با ابلوموفها بیگانه است. در دنیایى كه به سبك سنتى روس، این نه تاریخها بلكه كلیسا، جشنهاى متوالى بى‏پایان و اعیاد مردمى هستند كه مشخص‏كننده گردش ایام به‏شمار مى‏روند; برنامه‏ریزى براى آینده یا در فكر تغییر و تحول بودن محلى از اعراب ندارد. در كل رؤیا، تنها نشانه حاكى از نگرش مثبت‏به آینده را مى‏توان در بخشهایى دید كه به‏شرح تصدیق تجربى جهان خارج از سوى ابلوموفها مى‏پردازد كه متوجه شدند فرزندشان باید تحصیل كند. به‏هرحال همان‏طور كه راوى اظهار مى‏دارد:
عوام قدیم به مزایاى تحصیلات پى برده بودند، ولى تنها به مزایاى بیرونى و ظاهرى آن توجه داشتند. آنان دریافتند كه رفتن مردم به دنیاى خارج براى نیل به رشد و پیشرفت در واقع براى طى مدارج عالیه، دریافت نشان و مدال، و كسب پول و درآمد است، و این همه را تنها از طریق تحصیل و درس خواندن مى‏توانند به‏دست‏بیاورند... شایعات نادرستى اشاعه یافته بود مبنى بر اینكه نه صرفا توانایى خواندن و نوشتن، بلكه حتى دانش درباره موضوعات تا آن زمان ناشناخته نیز شرط اساسى و الزامى به‏شمار مى‏رفت. شكافى عمیق بین مشاور صاحب عنوان و اسم و رسم‏دار و ارزیاب تحصیلكرده دهان‏گشوده بود كه تنها با چیزى به اسم دیپلم مى‏شد آن‏را پر كرد. (چهارم، ص‏144)
همچون پسرشان در زندگى بعدى، خانواده ابلوموفها نیز همواره در خیالبافى به‏سر مى‏بردند، او را در مقام كارمند عالیرتبه ولت‏با یونیفورمى طلادوزى‏شده مى‏دیدند، و همچون او آرزو مى‏كردند این مقام و مرتبه را "خیلى راحت، مفت، با انواع كلك و حقه، و كنار زدن موانع و مشكلات موجود بر سر راه تحصیل و..." تامین كنند (چهارم، صص‏45-144).
از جهات دیگر، ابلوموفها به شیوه نیاكان خود و روستاییان و دهقانانى كه اطرافشان را گرفته بودند، با توسل به اعتقادات عامیانه و خرافه‏هاى رایج‏با آینده و مشكلات آن روبه‏رو مى‏شدند. زمانى كه بینى پدر ابلوموف مى‏خارید، بحثى درباره اهمیت‏خارش در نقاط مختلف بدن درمى‏گرفت. همانند طالع‏بینیها (چهارم، ص‏137) و پیشگوییهایى كه به‏طور سنتى در مراسم كریسمس و اعیاد سال نو مرسوم است (چهارم، ص‏134)، این قبیل پیشگوییها نیز عملا چندان جدى گرفته نمى‏شوند، به‏جز مادر ابلوموف كه تا حدودى بیشتر از سایران آنها را جدى تلقى مى‏كند. لیكن خوابها مقوله دیگرى هستند:
اگر خواب وحشتناك و هولناك مى‏بود، در آن صورت همه نسبت‏به آن اندیشناك مى‏شدند و از آن مى‏ترسیدند; اگر مقوله‏اى مبتنى بر پیشگویى و تعبیر مى‏بود، بسته به سعد و نحس بودن آن، یا همه از آن خوشحال گشته به وجد مى‏آمدند یا غمگین و ناراحت مى‏شدند; اگر خواب مستلزم رعایت پاره‏اى شعائر و آداب و سنن مى‏بود، در آن صورت بلافاصله اقدامات عاجلى به‏عمل مى‏آمد. (چهارم ص‏137)
حتى پدر ابلوموف نیز خواب را جدى مى‏گرفت: وى همان‏قدر كه در سوماروكوف یا خراسكف فرومى‏رود، به‏همان اندازه در كتاب رؤیاها غرق مى‏شود (چهارم، ص‏141). و در ابلوموفكا هیچ‏كس تفال با ورق یا پیشگوییهاى غیرقابل تفسیر را كنار نمى‏گذارد. از نظر خانواده ابلوموف "حال‏" نسخه آرامش‏بخشى از گذشته است، لیكن آینده، ناشناخته‏اى مبهم و تیره است كه تفال و پیش‏بینى ممكن است‏بهترین كلیدها و راه‏گشاییها را براى آن ارائه دهند. روبه‏رو شدن با آینده و برآمدن از عهده مشكلات آن به این معنا است كه فرد از برخى جهات با تصمیم‏گیرى و برنامه‏ریزى قادر به كنترل و در اختیار گرفتن سرنوشت‏خویش است; مسلما این نكته خصیصه جامعه سنتى روس و صد البته ویژگى خاندان ابلوموف نبود.
احساس امرى ناشناخته و مبهم عمدتا بخشى از زندگى ساكنان ابلوموفكا به‏شمار مى‏رود; خواه مكانهاى ناشناخته و مبهمى چون دره‏ها و گذرگاههاى تنگ و تاریك پر از دزدان و راهزنان، شیاطین و ارواح جنگل، و جانوران وحشى و درنده (چهارم، ص‏118)، یا آدمهاى ناشناخته و غیرطبیعى نظیر دهقان عجیبى كه در خندق افتاده بود و بچه‏ها او را اژدها یا گرگ آدم‏نما مى‏دانستند، و بزرگترها آنقدر خطرناكش تصور مى‏كردند كه نمى‏شد به او نزدیك شد چه رسد به اینكه دست‏به او زد (چهارم، ص‏109)، یا وحشتهاى مبهم شبانه یا ترس و اوهام دنیاى ناشناخته خارج. صرف حضور یك نامه سبب مى‏شود كه رنگ از رخسار بانوى خانه بپرد و حتى از اعضاى خانه بخواهد كه آن‏را باز نكنند (چهارم، صص‏40-139). دایه ابلوموف براى آنكه ترس وى از ناشناخته‏ها را بیشتر كند برایش قصه‏هایى نقل مى‏كند راجع به امواتى كه نیمه‏هاى‏شب از قبر خود بیرون مى‏آیند، و به‏منظور تشویق و ترغیب او به محبت و احترام به دیگران، افسانه خرس پاچوبى را برایش نقل مى‏كند، كه پیرزنى پاى خرسى را قطع كرده بود و خرس بیچاره درحالى‏كه ناله مى‏كرد پیرزن را تعقیب كرد و وارد كلبه‏اش شد و حریصانه او را خورد.(5)در پس آرامش ظاهرى حاكم بر ابلوموفكا، تهدید و ارعاب در همه‏جاى آن كمین كرده است، و هیچ‏چیزى در نگرش ساكنان ابلوموفكا دیده نمى‏شود كه آنان را براى برخوردى نسبتا مثبت‏تر با ناشناخته‏ها مجهز سازد. گنچارف در تلاش براى تبیین نقش خیال و خرافه در ایام گذشته مى‏گوید:
شاید خواب، آرامش ابدى زندگى راكد و یكنواخت، و فقدان هرگونه حركت‏یا جنبش، هرگونه وحشت و هراس واقعى، ماجراجوییها و مخاطرات سبب شدند تا انسان دنیایى تخیلى در دل جهان مادى خود خلق كند و در آنجا به دنبال كار و تفریح براى تخیل پوچ خود و تبیین روابط عادى میان وقایع و یافتن علل و عوامل خارجى هر پدیده برآید. (چهارم، ص‏122)
تبیین وى در مورد ساكنان ابلوموفكا بیشتر مصداق دارد تا براى انسان عصر باستان كه زندگى برایش پر از وحشت و مخاطرات بود، لیكن به‏وضوح بیانگر عدم تایید خرافه از سوى گنچارف و انتقاد وى از ابلوموفهاست كه على‏رغم فرصتهاى خود - اصلاحى كه موقعیت اجتماعى بالاى آنان در اختیارشان قرار داده بود - همچنان به اوهام و خرافه چسبیده بودند. از این بابت هیچ‏گونه تقصیرى متوجه شخص ابلوموف نیست. به‏رغم تربیتى كه در آن همه‏گونه تلاش به‏عمل آمد تا ترس كودكانه از ناشناخته‏ها در وى برانگیخته شود، لیكن تحصیل در منزل شتولتس و پس از آن موجب از هم پاشیدن اعتقادات صریح در وى گردید. مع‏ذلك آنچه كه در وى باقى ماند، چیزى نبود جز ترس و وحشت از ناشناخته‏ها، خواه وحشت از تاریكى (چهارم، ص‏124) یا ترس از مكانهاى ناآشنا و بیگانه (در مورد وى یعنى تقریبا همه‏جا به‏جز نیمكت راحتى وى)، و ناتوانى مزمن در برنامه‏ریزى براى آینده.
داستانهاى عامیانه و قصه‏هاى فولكلور نه تنها جریان روزمره جشنها و اعیاد و مراسم سنتى را براى ساكنان ابلوموفكا تنظیم مى‏كنند، ناشناخته‏ها را توضیح مى‏دهند، و پیشگوییهایى راجع به آینده به عمل مى‏آورند، بلكه مبناى رؤیاها و تخیلات شیرین و آرزوهاى دور و دراز آنان نیز به‏شمار مى‏روند. ساكنان ابلوموفكا به جاى پرداختن به كارهاى بزرگ، در رؤیاى ثروتهاى بى‏شمار، اعمال قهرمانى و شاهزاده‏خانمهاى زیبا غرق مى‏شوند. قصه هایى كه دایه پیر براى ابلوموف نقل مى‏كند مستقیما به شخصیت تكامل‏نیافته وى به عنوان یك بزرگسال مربوط مى‏شود. تركیب قصه‏هاى عامیانه روسى، ادبیات منثور از byliny ،افسانه‏هاى ترجمه‏شده از زبانهاى دیگر، و اشارات مربوط به داستانهاى اروپایى درباره فرشته‏هاى مهربان، (volshebnitsy) و رودهاى جارى از شیر و عسل، بیانگر آن است كه مقدورات قصه‏گویى دایه ابلوموف، براى یك خدمتكار خانگى در ربع اول قرن نوزدهم بسیار چشمگیر بود. در پرتو اقتباسهاى متعدد منثور از اشعار و ابیات منظومه byliny كه در ربع آخر قرن هجدهم به چاپ رسید، شكل منثور این ابیات به مراتب از شكل منظوم عامیانه آن شناخته‏شده‏تر بودند. همزمان چاپهاى لوبوك، (lubok) از روایات روسى‏شده قصه‏ها و افسانه‏هاى ترجمه‏شده نیز به بازار عرضه شدند كه معمولا ناشران آنها را به عنوان قصه‏ها و افسانه‏هاى روسى جا مى‏زدند، گو اینكه دو تا از مشهورترین آنها یعنى افسانه‏هاى بواكورولویچ و اروصلان لازارویچ به‏ترتیب از اروپاى غربى (بوو د انتون یا بویس آو همتون) و از ایران (شاهنامه) اقتباس شده‏اند.(6) این داستانها به‏سرعت‏سینه به سینه نقل شدند و به روایتها و قصه‏هاى عامیانه محلى پیوستند. و دقیقا همین آش شله‏قلمكار بود كه مقدمه آشنایى بسیارى از كودكان هم‏طبقه ایلیا با تخیلات عامیانه / مردمى شد. تفاوت در اینجاست كه "قصه‏هاى پریان در ابلوموفكا صرفا به كودكان اختصاص نداشت، بلكه سیطره خود را بر بزرگسالان نیز تا آخر عمر آنان حفظ كرد"(7) (چهارم، ص‏123). پیله آنها نه الگوى الهامى جایگزین براى كنارگذاشتن قهرمانان داستانهاى عامیانه كودكان ارائه مى‏دهد، نه زمینه‏اى كه آرزوهاى قابل‏تحقق آنان مى‏توانست در آن رشد كند. از این‏رو ایلیا تصاویر نمونه‏هاى مثالى مرد قهرمان اصیل و زن قهرمان زیبا را از این افسانه‏ها مى‏گیرد، ولى به هیچ‏وجه نمى‏تواند آنان را با شكمبارگى، تنبلى، موهومات، خرافات، راحت‏طلبى و تن‏پرورى كه وى را احاطه كرده‏اند، و نیز با آرمانهاى سختكوشى، پافشارى، ایثار و از خودگذشتگى كه شتولتس پیر تبلیغ مى‏كرد، مرتبط سازد. به‏گفته گنچارف، وى این تصاویر را به دوران زندگى بزرگسالى خود مى‏كشاند:
گرچه ایلیا در بزرگسالى پى برد كه رودهاى جارى از شیر و عسل و فرشته‏هاى مهربان، وجود خارجى ندارند، گرچه به قصه‏هاى دایه خود مى‏خندید، ولى خنده‏هایش كاذب بود و با آه و افسوس رمزآلودى همراه بود: قصه‏هاى پریان با زندگى وى آمیخته شده بود، و تا حدودى نیمه‏آگاهانه تاسف مى‏خورد كه كاش قصه‏هاى پریان همان زندگى واقعى مى‏بود و زندگى نیز عین قصه‏هاى پریان. (چهارم، ص‏121)
تصویر ابلوموف از قهرمان، نخست در بوگاتیرى، (bogatyri) در شخصیتهایى چون ایلیا مورومت (همنام وى)، آلشا پوپوویچ و دوبرینا نیكیتیچ مجسم مى‏گردد، كه در بیلینى با غلبه بر جماعت كفار و اژدها و غولها از روس دفاع مى‏كنند (چهارم، ص‏121); و دوم در شخصیت قهرمانان داستانهاى دل‏انگیز و لطیف "سلحشورانه‏" به‏خصوص داستانهاى حماسى اروصلان لازارویچ و بووا كورولویچ تجلى مى‏یابد. این داستانها كه در سرزمینى افسانه‏اى رخ داده‏اند، شرح یك رشته ماجراهایند از قبیل كشتن اژدها، دفع و بیرون‏راندن متجاوزان و غاصبان و آزادساختن شاهزاده‏خانمها. سالها بعد ابلوموف، در حال چرت‏زدن در منزل خود در سن‏پترزبورگ، همچنان به رؤیاهاى مهیج ولى كودكانه‏اى فرو مى‏رود كه در آن خود را قهرمانى فاتح و فرمانروایى فرزانه مى‏بیند: "هر صبح زندگى، هیجان و رؤیاها مجددا از سر گرفته مى‏شدند! وى دوست داشت‏خود را همچون ژنرالى شكست‏ناپذیر تصور كند كه نه تنها ناپلئون، بلكه حتى اروصلان لازارویچ نیز در برابرش پشیزى به‏حساب نمى‏آمد." (چهارم، ص‏169). برترى مقام اروصلان افسانه‏اى بر ناپلئون تاریخى به‏هیچ‏وجه نمى‏تواند تصادفى باشد.
تصویر زن ایدئال ابلوموف نیز عمدتا از داستانهاى دل‏انگیز و لطیف "سلحشورانه‏" برگرفته شده است تا از منظومه بیلینى كه در آن زنان صرفا به‏صورت اشیائى قابل تملك، موجوداتى تصرف‏كردنى یا به‏صورت زنانى سلحشور و جنگجو، یا پیرزنان ساحره و جادوگر تصویر شده‏اند، و عشق اساسا در آن جایى ندارد. در دوران كودكى، همواره به‏طور مداوم در رؤیاى میلیتریسا كیربیتفنا، ( Militrisa Kirbitevna) به‏سر مى‏برد، دوشیزه‏اى به غایت زیبا و غیرقابل توصیف (چهارم، صص‏120،121،123)، ساكن سرزمینى كه "در آن از بدى، شرارت، غم و اندوه خبرى نیست‏"، و در تصویرى برگرفته از افسانه‏هاى عامیانه "سرزمینى است كه در آن همه از نعمت‏خوراك و پوشاك مناسب بهره‏مندند" (چهارم، ص‏123). وى زیبایى، نجابت، عشق و لطافت، همه را یكجا داراست; در كنار آن شخصیت دیگرى نیز با همین آمیزه‏ها وجود دارد كه تا حدودى برگرفته از افسانه‏هاى عامیانه‏اى است كه قهرمان داستان غالبا دل شاهزاده‏خانم زیبایى را به‏دست مى‏آورد، ولى به‏طور اخص برگرفته از داستانهاى سلحشورى است، كه در آنها قهرمانان در جستجوى یافتن زیبارویى افسانه‏اى برمى‏آیند و براى به‏دست آوردن وى یا دفاع از شرف و حیثیت او با یكدیگر مبارزه مى‏كنند. مهم نیست كه حافظه گنچارف زیاد هم با وى یارى نكرد: میلیتریسا كیربیتفناى اصلى، گرچه از زیبایى سحرانگیزى برخوردار است، لیكن برخلاف نظر گنچارف در سنین دوشیزگى نیست، بلكه بزرگسال و فاجره است. نام وى از واژه ایتالیایى (به معناى هرزه و فاسد) گرفته شده است. در اینجا وى آمیزه‏اى است از واسیلیسا، (Vasilisa) (كه بعضا كیربیتفنا خوانده مى‏شود) و دیگر قهرمانان زن داستانهاى عامیانه، و به دنیاى بى‏زمان داستانهاى عامیانه پراعجازى مى‏پیوندد كه در برابر خوبیهاى آن پاداشهایى وجود دارد.
قهرمان این قبیل افسانه‏ها همیشه قهرمان یا حتى خوب نیست; شاهد مدعا امیلیاى ابله، قهرمان یكى از داستانهاى موردعلاقه ایلیا با عنوان تحت فرمان اردك‏ماهى(7). قهرمان تنبل ساده‏لوح مضحك از یك اردك‏ماهى كه صید كرده بود، گول خورده و تصمیم مى‏گیرد آن را به آب برگرداند; پاداشى كه در برابر این عمل در انتظار اوست این است كه به وى این قدرت داده مى‏شود كه هر كارى را كه اراده كند - بدون آنكه به‏خود زحمتى بدهد - صورت بگیرد، فقط كافى است امر به انجام آن كند. به‏این‏ترتیب تمام كارها خودبه‏خود صورت مى‏گیرد: سورتمه خودش حركت مى‏كند، تبر بدون دخالت كسى هیزم مى‏شكند، و از همه مهمتر وقتى پادشاه مى‏خواهد وى را ملاقات كند، به اجاق گرمى كه تمام روز را كنار آن سپرى مى‏كند فرمان مى‏دهد تا او را به شهر، نزد پادشاه ببرد. در دربار پادشاه وى توانست دختر پادشاه را عاشق و شیفته خود سازد و آن‏گاه قصرى مرمرین برپا مى‏كند كه سالها با شادى و خوشى در آن زندگى كردند - قهرمانى كه شیوه زیستن وى بیانگر كودكى خود ابلوموف است كه فرشته‏هاى مهربان منزل یعنى مادر و خدمتكاران با هیچ‏یك از خواسته‏هایش مخالفتى نمى‏كردند. جاى شگفتى چندانى نیست كه وى طورى بار بیاید كه باور داشته باشد كه، همانند آدمهاى تنبل خوش‏قلب، او نیز با یك شاهزاده خانم ازدواج خواهد كرد و پس از آن همواره شاد و خوشبخت‏خواهد زیست. تنها گذشته‏اش نیست كه وى را اسیر خود ساخته است، بلكه رؤیاهاى گذشته نیز او را در بند خود گرفتار كرده‏اند. ابلوموف به شتولتس اعتراض مى‏كند كه او نمى‏خواهد بنده‏وار از سبك زندگى خانواده خود پیروى كند (چهارم، ص‏185) : شعر، موسیقى، مبلمان شیك، غذاهاى عالى باید نشانه‏هاى شاخص ابلوموفكاى جدید به‏شمار آیند. على‏رغم لایه پیچیده‏اى كه این رؤیا را احاطه كرده، ولى در واقع همان میل قدیمى براى دست‏یافتن به سعادت موجود در افسانه‏هاست. الگا ممكن است مرتكب اشتباه شده باشد كه عاشق ابلوموفى شده بود كه ممكن بود وى را به‏عالم تخیلات خود بكشاند، اما نكته اینجاست كه این ابلوموف وى را نه‏چندان عاقلانه از وراى منشور شاهزاده‏خانم افسانه‏اى بافرهنگى مى‏نگریست. و تعجبى ندارد كه این عشق زیاد دوام نیاورد، و همان‏طوركه الگا پس از اعتراف به شتولتس درباره روابط عشقى خود با ابلوموف اظهار مى‏دارد: "مانند یك رؤیاست، گویى هیچ‏چیز اتفاق نیفتاده بود" (چهارم، ص‏433).
اگر رابطه عاشقانه با الگا یك "دنیاى عشق زیباى افسانه‏اى‏" و یك رؤیاست، در آن‏صورت شاید آگافیا ماتفیینا بیانگر بازگشت‏به مادر وى [ ابلوموف ] است، دنیایى كه در آن وى را دوست مى‏دارند و تمام نیازهاى مادى و جسمى او را برآورده مى‏سازند. در واقع این رابطه نیز به رؤیاهاى ابلوموف متصل است. جاذبه‏هاى فریبنده فیزیكى كه در الگا مى‏بیند، نه تنها بیانگر رؤیاهاى دوران بزرگسالى وى درباره دختران لپ‏گلى روستایى است، بلكه در نهایت‏با تخیلات دوران كودكى وى پیوند دارند. شامگاه یك روز كه آگافیا ماتفیینا با آرامش و متانت‏سرگرم دوخت و دوز است، ابلوموف درحالى‏كه اعضاى خانواده و الكسى‏یف وفادار نیز اطرافش حضور دارند، به‏حالتى شبیه وهم فرو مى‏رود و احساس مى‏كند كه وضع حاضر قبلا هم پیش آمده بود:
از روى بى‏حوصلگى و پریشان‏خیالى نیم‏نگاهى به چهره آگافیا ماتفیینا افكند، و از اعماق خاطراتش تصویرى آشنا سربرآورد كه قبلا جایى آن‏را دیده بود. سعى داشت‏بفهمد كه این همه را قبلا كجا شنیده بود...
در مقابل خود سالن پذیرایى بزرگ و مجلل ولى تاریك منزل والدین خود را مى‏دید كه با یك شمع مومى روشن شده بود و مادر وى به‏اتفاق مهمانانش دور میز گردى نشسته بودند: آنان در سكوت، سرگرم دوخت‏ودوز خود بودند، درحالى‏كه پدرش به‏آرامى در طول اتاق بالا و پایین قدم مى‏زد. گذشته و حال یكجا با هم جمع شده و در هم ادغام شدند.
در رؤیاى خود مى‏دید كه به‏سرزمین موعود با رودهایى جارى از شیر و عسل رسیده بود، سرزمینى كه در آن مردم از نانى تناول مى‏كردند كه برایش زحمتى متحمل نشده بودند و لباسهایى از زر و سیم به تن داشتند...
صداى آدمها را مى‏شنید كه درباره خواب، رؤیا و تفال صحبت مى‏كردند، صداى ترق - ترق و به‏هم خوردن بشقابها و جرینگ - جرینگ كارد و چنگال را. كمى به‏طرف دایه پیر خود نزدیك شد و به‏صداى مرتعش و لرزانش گوش داد: درحالى‏كه به آگافیا ماتفیینا اشاره مى‏كرد، صدا مى‏زد "میلیتریسا كیربیتفنا". (چهارم، ص‏493).
توازى و تشابه میان قهرمان دوران كودكى ابلوموف و "بانوى خانه‏" شیوه بیان گنچارف براى اظهار این نكته است كه ابلوموف سرانجام موفق به تحقق زندگى و تخیلات دوران كودكى خود شده است. ولى با این تفاوت كه آگافیا قهرمان زن قصه عامیانه‏اى نیست كه باید مورد پرستش و حمایت قرار بگیرد; بلكه برعكس، وى تجسم عینى نمونه مثالى همسر و مادرى است فداكار و ایثارگر كه به همه عشق مى‏ورزد و به همه بخشش مى‏كند. حتى از نظر جلوه ظاهر [ فیزیكى ] نیز شبیه نمونه زن ایدئال داستانهاى عامیانه روسى است: سفیدرو و گوشتالو (چهارم، ص‏305)، همانند دختركان آوازهاى محلى و یا در واقع مخلوقاتى خجول و كمرو با زانوانى فریبنده كه در رؤیاهاى دوران بزرگسالى خود در ابلوموفكا تصویر مى‏كرد. موقعى كه آگافیا در حوزه تحت امر خود یعنى در آشپزخانه است، چشمان خاكسترى او با تعبیر سنتى "مثل چشمان شاهین‏" توصیف مى‏شود (چهارم، ص‏332). آنچه كه مایه اعتبار وى شمرده مى‏شود، محدودیتهاى بسیار بدیهى او به‏ویژه در عرصه ذهن و خیال است (آگافیا ماتفیینا هیچ رؤیا و آرزویى ندارد). در نهایت ابلوموف حتى نمونه آرمانى شاهزاده‏خانم خود را تا حد چیزى بسیار محدودتر و كسل‏كننده‏تر تنزل مى‏دهد، و چون از برخى جهات مى‏تواند "بانوى خانه‏" را با رؤیاهاى خود و شیوه زندگى را نیز با شیوه زندگى امیلیا - قهرمان تنبل موردعلاقه خود - یكى بگیرد، لذا شاد و خوشحال است. وى "به ایدئال زندگى خود دست‏یافته است، ولو بدون طبع شعر و شاعرى‏" (چهارم، ص‏486). او دیگر به رؤیا و تخیل نیازى نداشت. تنها گه‏گاهى:
اگر یكبار دیگر تخیلات وى شعله‏ور مى‏شد و خاطرات فراموش‏شده و رؤیاهاى تحقق‏نیافته در وى بیدار مى‏شدند، اگر وجدان وى ناگهان او را به‏خاطر شیوه زندگى كه از سر گذرانده بود، به‏باد سرزنش و ملامت مى‏گرفت، آیا ممكن بود دچار بى‏خوابى و بدخوابى مى‏شد، نیمه‏هاى شب از خواب بیدار شود و از بستر بیرون بپرد، و گه‏گاه براى ایدئال روشن زندگى خود كه اینك براى همیشه از دست رفته بود، نومیدانه اشك حسرت بریزد. (چهارم، ص 487)
گنچارف در قالب تصویر مى‏اندیشد و شخصیتهاى داستان وى نیز در قالب تصاویر برنامه‏ریزى مى‏كنند، لیكن على‏رغم واردآوردن ضربه‏اى آهسته به ناخودآگاه از طریق تخیل، تصاویر با آراء و عقاید پیوند دارند، به‏ویژه در منازعه‏اى درونى بر سر ارزش تخیل و ماهیت عشق. تخیل از یك سو مقوله‏اى است‏خطرناك: "این همدم دو چهره، از یك جهت دوست و از جهت دیگر دشمن است - دوستتان است مادام كه به آن اعتماد نكنید و نسبت‏به آن بدگمان باشید، و دشمنتان است‏به محض اینكه در اثر نجواهاى فریبنده آن با اطمینان‏خاطر به‏خواب رفته باشید" (چهارم، ص‏168). این كلمات در مورد شتولتس به‏كار برده مى‏شوند و به‏گونه‏اى مستدل دیدگاههاى وى را ارائه مى‏دهند تا دیدگاههاى راوى را. از سوى دیگر، تخیل مقوله‏اى است ارزشمند، درصورتى‏كه عبارت "تا زمانى كه به آن بى‏اعتماد و بدگمان باشید" به‏معناى نفى تخیل نباشد (در هر صورت شتولتس همین‏طور كه پا به سن بلوغ مى‏گذارد، به‏نظر مى‏رسد كمتر از تخیلات خود مى‏هراسد)، بلكه به معناى كشاندن پاى آن به حوزه‏هایى خلاقتر و پربارتر باشد. همچنان‏كه از كتاب پیداست، ظاهرا گنچارف احساس كرد كه نباید بگذارد مهار تخیلات بسیار گسترده وى از دستش خارج شود. تخیل زمانى خطرناك است كه انسان را از واقعیت معقول بیش از حد دور ساخته و وى را به سمت رؤیاهاى گذشته یا توهمات افیونى غیرقابل تحقق آینده سوق دهد. تاثیر یا جاذبه رؤیاهاى گذشته خود گنچارف در الگوهاى یكنواخت رؤیاى نوستالژیك زمان دورى غیرپیشرو در داستانهاى عامیانه دیده مى‏شود كه همزمان با تلاش ابلوموف براى تحمیل این نوع رمان بر بقیه عمر خود، به‏سایر بخشهاى كتاب مى‏رسد.
هیچ حالت احساسى و عاطفى غیر از عشق نمى‏توانست‏باعث‏بیشترین خودفریبى گردد. زنان و مردان در رؤیاهاى عشقى خود و در حالت عاشق‏شدن و دلباختگى، مى‏توانند از آن به عنوان راه‏گریز استفاده كنند. كتاب همچنین بیانگر دیدگاههاى گنچارف درباره ماهیت عشق است. شخصیتهاى اصلى داستان وى هر كدام به‏شیوه‏هاى متفاوت خود رؤیاى عشقى نیرومند و پایدار را در سر مى‏پرورانند; حداقل دو نفر مى‏دانند كه چه مى‏خواهند. گرچه ابلوموف مجبور است‏براى ازدواجى تصمیم بگیرد كه تجلى كل رؤیاهاى وى نیست، ولى این ازدواج حداقل در تجربیات گذشته وى ریشه دارد، رؤیاهاى گنچارف نیز درست همانند رؤیاهاى قهرمان داستانش است. الگا مجبور است‏یاد بگیرد كه بین داستانهاى عشقى افسانه‏اى و عشقى نه‏چندان رمانتیك كه دیگر آرزوها و تمایلات وى به داشتن یك زندگى فعال همراه با رشد شخصى را تحقق مى‏بخشد، تمیز بگذارد. روابط عشقى وى با ابلوموف بر پایه عشق و خیالبافى نسبت‏به محبوبش استوار بود; لیكن وى مى‏بایست‏یاد بگیرد كه به كدام‏یك از رؤیاهاى خود اعتماد كند. عشقى كه رشد مى‏كند و متضمن فعالیت، خلاقیت، رشد شخصى و همراهى فكرى و روحى است (شتولتس و الگا)، عشقى ایدئال و كمال مطلوب است. این عشق با رؤیاها همراه است، لیكن رؤیاهاى اصیل و تحقق‏یافتنى. ولى مشكل اینجاست كه اینها توهمات افیونى خود گنچارف‏اند. این توهمات افیونى در نگاه اول ممكن است از توهمات الگا معقولتر و عملیتر بنمایند، لیكن از آنجا كه ریشه در تجربیات نویسنده ندارند، فاقد هرگونه زندگى و عقیده‏اند. خیالبافى و نوستالژى به‏مراتب بیش از آنچه كه خود گنچارف تصورش را مى‏كرد، بر وى نفوذ و سیطره داشتند.

به نقل از ارغنون - شماره ۹ و ۱۰

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ