با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

محمد حسین بهرامیان در گفتگوی مجله شعر / صفحه اول

.
  اگر این تصویر كامل باز نشود قادر به مطالعه مصاحبه نخواهید بود. در صورت غیر فعال بودن تصویر ، با راست كلیك و انتخاب گزینه show picture امكان رفع مشكل وجود خواهد داشت.

از طریق شماره های زیر صفحات مختلف این مصاحبه را بخوانید:

 1.... 2....  3.. .. 4..  . 5...   6..  . 7.. . . 8..  .طرح جلد

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ