با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

کوتاه از کتاب کوچه احمد شاملو

.
 

بازی‌های نمایشی


در جشن های عروسی زنان این بازی را در می آوردند و هیچ مردی را به مجلس خود راه نمی هند. بازیگران دو نفر زن هستند یك نفر هم دمبك یا داریه می زند و همه زنان دور اتاق نشسته و كف می زندد .... و دو زن یكی مادر و یكی دختر می شود می رقصند و می خوانند:

به لهجه یزدی:
مادر: گل پری! لاله پری!
مادِر ایشالا ور پَری!
دیشب لب بونت كی بود؟
دختر: بچه قصاب بچه بود
شقه گوش آورده بود
شقه گوش پسش دادم
یك بوس بر لبش دادم
وعده فردیشب دادم
گوش: گوشت
فردیشب: فرداشب

به لهجه طبسی:
مادر: گل پری, نازك پری!
دیشب لب بومِد كه بود؟
كل كل غلیوند چه بود؟
دختر: مرگ خودت, جون خودت, كسی نبود
بچه تاجر بچه بود
تكه چیت آورده بود
بالای سرم گذاشته بود
وقتی كه من بیدار شدم
پدر سگه بچسته بود
گل سرخ و گل زرد و گل نار
شالا من باشم و یار
كل كل غلیوند: صدای قلیانت
شالا: انشاالله

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ