با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

ادبیات عرفانی

.
 

همراه با توسعه خانقاههای جدید كه زیر نظر مشایخ عصر و با هزینه و كمك اهل خیر به وجود می آمد ، طریقه خاص مشایخ در خانقاهها تا حدی متفاوت می‌شد‌. مذاهب ائمه دهگانه صوفیه گاه جدا جدا و گاه به صورت تلفیق و تركیب اساس تعلیم واقع می شد و برای آنكه منشأ آداب و رسوم و عقاید اهل خانقاه مثل طرق عبادات و آداب متشرعه از طریق نوعی سنت موروث به تعلیم پیامبر (ص) منتهی شود و طریقت از شریعت جدایی نگیرد ، به همان گونه كه فقها و محدثان روایت و طرق مربوط به ارباع فقه را بر وفق اسانید و سلسله روات به ائمه معصوم و تابعان و صحابه می رساندند ، مشایخ خانقاه هم به همان گونه آداب و رسوم و اوراد خویش و حتی اجازه لبس خرقه و ارشاد مبتدیان را از طریق اساتید خود به صحابه و رسول (ص) منتهی می كردند و بدین گونه زنجیره‌ای از روایات و احادیث مربوط به آداب طریقت در بین آنها نقل می شد كه شیخ حاضر از شیخ خویش ، و او از شیخ پیش دریافت داشته بود و به نام سلسله و سلاسل خوانده می‌شد. آداب خانقاههایی كه همه تابع شیخ واحد بودند و به سلسله او انتساب داشتند ، طریقه خوانده می شدند و تدریجاً طرایق و سلاسل با مرور زمان فزونی می گرفت .

از طریقه های واحد شعبه های فرعی هم نشأت یافت و شمار طرایق كه روی هم رفته بعضی از آنها طرایق اصلی و بیشترشان طرایق فرعی بود ، در تمام دنیای اسلام از هند و تركستان و فارس و عراق ، تا شام و مصر و شمال افریقا به قدری فراوان شد كه در احصائیه های رسمی از 170 طریقه متجاوز شد . اینك با آنكه در وضع تشعب آنها بررسیهای محققانه صورت گرفته است، هنوز در این باب جای بررسی هست .

سلسله اسناد اكثرآنها ، مخصوصاً در مواردی كه به تابعان و صحابه منجر می شود ، قابل تأمل است . از جمله 14 سلسله از طرایق قدیم به معروف كرخی می‌رسد كه در اصل ارتباط او با ائمه شیعه اتفاق نظر نیست . طریقه هایی هم به نام اویسیه منسوب به اویس قرنی ، ادهمیه منسوب به ابراهیم ادهم ، و طیفوریه منسوب به بایزید بسطامی ذكر شده است كه تسلسل طریقه آنها محل تردید است. به هر حال ، در بین سلسله هایی كه بر وفق روایات صوفیه به معروف كرخی منسوب است ، بعضی هنوز به نام قدیم خویش باقی مانده اند و بعضی منشعب به طریقه های متعدد گشته ، یا به نام مشایخ جدیدتر موسوم شده اند .

از بین مجموع این طرایق ، طریقه قادریه منسوب به عبدالقادر گیلانی ( د 561 ق ) از زهاد و وعاظ بغداد و از صوفیه معروف عصر است كه طریقه او هنوز در بسیاری از اقطار اسلامی فعال است و با این حال ، طریقه رفاعیه منسوب به سیدی احمد رفاعی (د 578 ق‌) منشعب از آن است ؛ طریقه شاذلیه منسوب به ابوالحسن علی شاذلی ( د 656 ق) كه در مغرب اسلامی با استقبالی گسترده رو به رو بوده است ؛ طریقه سهروردیه منسوب به ضیاء الدین ابوالنجیب سهروردی ( د 563 ق ) كه در بغداد پدیدار شد و لااقل 4 شعبه از آن به وجود آمد ؛ سلسله نقشبندیه و سلسله نعمت اللهیه هردو تقریباً مقارن عهد تیموریان به وجود آمدند . سلسله ای هم كه به نام مولویه موسوم شده اند و هم اكنون در تركیه و شام بقایای آنها هستند ، در واقع به وسیله احفاد مولانا ، نه خود او به وجود آمده اند.

طرایق بسیار متعدد دیگر كه مستقل یا منشعب از این سلسله ها بود ، همه به شیوه ای ظاهراً متأثر از شیوه اهل حدیث ، مستند اقوال و آداب خود را از خلف به سلف به ائمه هدی و غالباً به امام علی بن ابی طالب (ع) می رساندند ، اما نقشبندیه ، غیر از آن ، از یك طریق هم سلسله خرقه خود را به ابوبكر خلیفه اول می رساندند . تحقیق در تعداد و در ارتباط این سلسله ها هنوز محتاج بررسی است . در بین آنچه تاكنون در این باب انجام یافته است ، بررسی ماسینیون در " دائره المعارف اسلام " و تحقیق اسپنسر تریمینگهام در خور یادآوری است، هرچند هر دو محتاج به اصلاح و تجدید نظر هم به نظر می آیند .

http://icro.ir/?m=407&c=241&t=3

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ