با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

ادبیات عرفانی

.
 

احمد پسر خضرویه بلخی از مشایخ بزرگ تصوف در قرن دوم و سوم هجری است. وی نیز اهل بلخ بوده و با ابوتراب نخبشی و حاتم اصم صحبت داشته و ابراهیم ادهم را دیده است. از معاصران بایزید و ابوحفص حداد است. در سفر حج ابوحفض را در نیشابور و بایزید را در بسطام زیارت کرده است. سال فوت او را 232 و 240 هجری نوشته اند. از سخنان اوست:

خدا بطور کامل پیداست و اگر او را نمی بینی، کور هستی.

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ