با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

ادبیات عرفانی

.
 

بطوریکه نوشته اند خلیفه و شیخ بعد از بایزید بسطامی یکی ابوموسی دئلی(دئبلی) بوده و دیگری ابوعبدالله محمد پسر اسماعیل مغربی است. در نفحات الانس جامی آمده است که وی از طبقه ثانیه است و استاد ابراهیم خواص و ابراهیم بن شیبان کرمانشاهی و ابوبکر بیکندی است و شاگرد ابوالحسن علی بن زرین هروی.

از سخنان اوست: خوارترین مردمان درویشی است که متابعت توانگران نماید و عزیزترین خلقان توانگری است که مخالطت درویشان سازد.

شیخ عبدالله انصاری هروی گفته وی هرگز تاریکی ندیده بود، آنجا که خلق را تاریکی بود وی را روشنی بوده.

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ