با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

ادبیات عرفانی

.
 

هو خالص ترین نام دنیاست
هر اسمی كه بر زبان برانی لب بجنبانی
اما هو كلمه ای است كه زبان و لب را كه وكیل و دربان دل اند با او كار نیست
از سر زبان بر نیاید , از میان جان و قعر دل و صمیم سینه بر آید
هو باید كه از قعر دل مترقی گردد به نفس پاك
از نفس پاك,از دل پاك, از سر پاك ,از ضمیر پاك
از باطن پاك كرده قصد درگاه پاك كند
گذران و روان و بران ,چون برق خاطف و ریح عاصف
نه چیزی به او در آمیخته, نه او به چیزی در آویخته!

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ