با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

ادبیات عرفانی

.
 

پرسیدند عارف كیست؟
گفت"مثل عارف مثل مرغیسیت كه از آشیانه رفته بودبه طمع طعمه
و نیافته آشیانه
وره نیافته
در حیرت مانده
خواهد كه به خانه رود
نتواند.
عرفان عشق است

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ