با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

فرهنگ عامیانه عشایر بویر احمد و كهگیلویه

.
 


( تك بیتی ها)


پهلله سرخی شلال سر برگ شونت
تا پنج تیر چاك نبره كس نی بسونه

موهایت چون آبشاری روی شانه هایت بسرخی می زند
تا پنج تیرم نشكند, كسی نمی تواند ترا از من بگیرد.


خومو گل بسیم گرو خوم گولا بردم
گولاكو لبخند داد خوم جون سپردم

من و گل با هم شرط بستیم و من از گلم بردم
ولی گل من لبخند زد و من جان سپردم.


تخت یاقوت زری كنگرش طلایه
هر كه بوس كه لو گل او بندی خدایه

كنگره تخت یاقوت زری طلایی است
هر كه لب گل را بوسید بنده ی خدا است


اساریه روزا بگو چه بد از مو دیدی
دستمو گردن یار سر از كو كشیدی

ستاره ی صبح را بگو از من چه بد دیدی
دست من در گردن یار بود سر از كوه كشیدی‌


ار برنو چار كل كنه دل هر دو مونه
یائی میرم یای سونمت یای بوم دیونه

اگر برنو قلب هر دوی مارا چار تیكه كند
یا می میرم یا می ستانمت یا دیوانه میشوم

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ