با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

آخرین کتاب هایی که خوانده ام

.
 

مجموعه آثار جبران

 (14 جلد)


 
نویسنده: جبران خلیل جبران
مترجم: مهدی سرحدی
ناشر: کلیدر
سال انتشار: چاپ چهارم 1387
معرفی کتاب: جلد اول : موسیقی و عروس دشت
جلد دوم:بالهای شکسته
جلد سوم:اشک و لبخند
جلد چهارم:دیوانه و پیشتاز
جلد پنجم:ماسه و کف
جلد ششم:مسیح فرزند انسان
جلد هفتم:خدایان زمین و سرگشته
جلد هشتم: پیامبر و باغ پیامبر
جلد نهم: ارواح سرکش
جلد دهم: نوگفته ها و نکته ها
جلد یازدهم: نوشته های گونه گون(مقالات، نامه ها، دیدگاه ها و نکته های فلسفی و سخنرانی ها)
جلد دوازدهم:کاروان ها و طوفانها
جلدسیزدهم:نامه ها
جلد چهاردهم: قلب زمانه(بررسی زندگی و آثار جبران)

موسیقی:

آن هنگام که انسان بوجود آمد موسیقی هم به سان زبانی آسمانی بدو الهام شد و هم چون عشق بر همه ی مردم تأثیر دارد.
موسیقی زبان جان هاست و نغمه ها، چون نسیم پر طراوتی که بر تار احساس زخمه می زنند.
موسیقی لرزش تاری است که به گوش جانت راه می یابد و از دیدگانت سرشکی جاری می شود که اندوه نی محبوب یا دردهای دلی را که چنگال روزگار آن را بریده، بیان می کند.
موسیقی، کالبدی از دم آتشین است که روحش جان، و عقلش دل است.
موسیقی همچون چراغی است که تیرگی جان را می راند و دل را روشن می کند و ژرفای آن را آشکار می سازد.
موسیقی زبان همه ی مردم است . مردمانی که خدایان خویش رابا ترانه ها تسبیح می گفتند و نغمه ها و ترانه های آنها همانند دعا، فریضه ای بودند که انسان ها با برپا داشتن آن ها در معابد، در برابر پرستش شوندگان کرنش می کردند.
اوست که می گوید :
پروردگار را تکریم کنید. او را به صدای شیپورها و نغمه ی سازها تسبیح گویید، با صدای طبل و دف، با نوای تار و قانون و آوای عود و سنج او را تسبیح گویید، زیرا هرنسیمی پروردگار را تسبیح می گوید...
موسیقی نیز همچون شعر و نقاشی، بیانگر حالات درونی انسان است.دگرگونی های دل را به تصویر می کشد، پندارها و خیالات جان را شرح می دهد و به آنچه که در ذهن می گذرد، نمود می بخشد و سرانجام، زیباترین خواسته های جسم آدمی را بر زبان می راند.
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ