با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

آخرین کتاب هایی که خوانده ام

.
 

هگل یا مارکس


 
موضوع: نقدی بر جریان روشنفکری ایران
نویسنده: بیژن عبدالکریمی - محمد رضایی
ناشر: نقد فرهنگ
سال انتشار: 1384
سایر آثار نویسنده: هایدگر و استعلا
بررسی روشنفکرانه اندیشه های مارتین هایدگر
معرفی کتاب: ... مراد از روشنفکر  همه صاحبان فکر و اندیشه است که می کوشند در پرتو شناخت ، تفکر و آگاهی ، به همه چیز از جمله حیات اجتماعی و تاریخی خویش نظر کنند.
انتقادات این کتاب به جریان روشنفکری ایران ، بی شباهت به نقدی نیست که مارکس به هگل می کند ، از نظر مارکس ، فلسفه هگل به جای پا ، بر سرش راه میرود ، به تعبیر ساده تر ، اندیشه قریب به اتفاق فیلسوفان اهل نظر و روشنفکران ایرانی ، اندیشه هایی پادر هوا ، سردر گم و بی ارتباط با سرنوشت عمومی جامعه ایرانی و روند و حرکت کلی این جامعه در بستر تاریخ جهان است ، فیلسوفان و روشنفکران ما فراموش می کنند که همه ما تحت تاء ثیر زندگی واقعی و شرایط آن هستیم و فکر و زندگی از یکدیگر جدا نیست .
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ