با کلیک بر روی این قسمت، به خانه سارا شعر بروید about me

به سایت سارا شعر خوش آمدید

ادبیات طنز

.
 

 

شوخی با حافظ :

به آب روشن می عارفی طهارت كرد
و رفته رفته به این كار زشت عادت كرد!

- برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر
لیلی آمد دم در،گفت:بیا برق آمد!

- آمد از پرده به مجلس عرقش پاك كنید
تا نگویند حریفان كه چرا خیس آمد!

- سالها دل طلب جام جم از ما میكرد!
بی خبر بود كه ما مشترك كیهانیم

- مشكل خویش بر پیر مغان بردم دوش
گفت:دنیاشده از مشكل پر،این هم روش!

- ما در پیاله عكس رخ یار دیده ایم
اما نه فرت و فرت!كه یكبار دیده ایم!

- تو را ز كنگره ی عرش میزنند سفیر!
چرا به كنگره ی شعر میروی شاعر؟!

- گر شدم رفتگر بهانه مگیر
خاك راه تو رفتنم هوس است!

- در آستین مرقع پیاله كن پنهان
كه چوب و غیره در آن ناگهان فرو نكنند

- اگر آن ترك شیرازی به دست آرد دل ما را
به دستش می دهم كاری كه بار آخرش باشد!

- پیرهن چاك و غزلخوان و صراحی در دست
آنقدر عربده زد آبروی ما را برد!

- وفا مجوی ز دشمن كه پرتوی ندهد
چراغ موشی دشمن كنار لیزر دوست

- چه خوش صید دلم كردی بنازم چشم مستت را
ولی از روی پایم خواهشاً بردار دستت را!

- من،شعر فقط گفته ام از باده و افسوس!
گل در بر و می در كف دیوید بكام است

- من بیچاره هم از اهل سلامت بودم
بس كه رفتم به چكاپ این همه بیمار شدم

- بازار شوق گرم شد آن سرو قد كجاست؟
تا زیر سایه اش بنشینم خنك شوم

- داشتم دلقی و صد عیب مرا می پوشید
كیست دلقی بدهد باز به اقساط مرا؟!

- فكر كن نان بشود باز یكی شش تومان
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید!

- صوفیان وا ستدند از گرو می همه رخت
بنده از شرم شدم پشت درختی پنهان!

در راستای خود کفایی! سروده شد!:

- سحرم دولت بیدار به بالین آمد
گفت بر خیز كه معشوق تو از چین آمد!


- عجیب واقعه ای و غریب حادثه ای
كه برق خانه ی بنده نرفته باز آمد!

- غلام همت آنم كه زیر چرخ كبود
اگر چه له شود اما شكایتی نكند!

- عاشقان را بر سر خود حكم نیست
ور نه فكر چتر در باران كنند!
می شود آخر گرانی ریشه كن
دلبران گر ناز را ارزان كنند

- كلنگ توسعه بوسید تربت قم را
كسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند!


برای بیمارستان "نکویی" قم قلمی شد:

- سعدیا مرد نكو نام نمیرد هرگز
مرده آنست كه او را به نكویی نبرند !

منبع : املت دسته دار

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ